W nawiązaniu do pojawiających się w mediach społecznościowych nieprawdziwych informacji dot. rzekomych prac prowadzonych przez Wody Polskie ingerujących w Puszczę Białowieską, informujemy, że Wody Polskie na wniosek władz miasta Hajnówka, podjęły prace nad stworzeniem koncepcji działań, których celem jest ograniczenie problemu podtopień miejskich na terenie zurbanizowanym, gdzie znajdują się m.in. zakłady przemysłowe oraz areszt. Podtopienia takie występują każdorazowo po ulewnych deszczach.
 
  1. Postępowanie ogłoszone przez Wody Polskie dotyczy wykonania koncepcji programowo-przestrzennej, a nie prowadzenia prac.
  2. Koncepcja nie zakłada ingerencji w obszary chronione Puszcza Białowieska, obszar Natura 2000.
  3. Podjęcie prac nad koncepcją wynika bezpośrednio z wniosku władz miasta Hajnówka i dotyczy rozwiązań dla samego miasta. Spotkanie w tej sprawie z Burmistrzem Miasta Hajnówka oraz ze Starostą, przy udziale Nadleśnictwa Hajnówka, odbyło się 2 września 2019 r. Dotyczyło problemu podtopień terenów miejskich. Przyjęto wówczas wnioski zmierzające do redukcji lokalnych podtopień w obszarze miasta w zlewni rzeka Leśna Prawa. Stąd pojawiła się potrzeba przyjęcia planu inwestycyjnego zadania pn. Udrożnienie koryta rzeki Leśna Prawa.
  4. Koncepcja programowo-przestrzenna udrożnienia koryta rzeki Leśna Prawa ma przedstawiać warianty, które umożliwiłyby swobodny przepływ wody na odcinku w km.17+463-19+500, gdzie zaobserwowano stagnację wody (obszar bezodpływowy). Odcinek ten obejmuje miasto Hajnówkę oraz bezpośrednio przyległy teren do granic miasta, a nie Białowieski Park Narodowy wraz z otuliną.
  5. Dla podjęcia działań na wskazanym odcinku niezbędne jest zbadanie uwarunkowań hydrologicznych całej zlewni rzeki Leśna Prawa.
  6. Prace umożliwiające swobodny przepływ wód na odcinku 2 km rzeki Leśna Prawa na wysokości miasta Hajnówki będą prowadzone dopiero po analizie odcinka zlewni usytuowanego na długości 20 km - od miasta Hajnówki do ujścia rzeki, nakreślając kierunek działań Wód Polskich ze względu na to, że rzeka ta przepływa na odcinku poniżej miasta Hajnówka przez tereny zalesione, prawnie chronione, w tym rezerwat przyrody i obszar Natura 2000. Konieczna jest zatem weryfikacja, jak udrożnienie 2 km rzeki wpłynie na tereny znajdujące się poniżej. W ramach koncepcji opracowanych zostanie kilka wariantów prac, umożliwiając ich ocenę oraz wybór optymalnego rozwiązania, które zapewni ochronę ludzi i ich mienia, a jednocześnie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Analiza całego obszaru nie oznacza, że na tym obszarze prowadzone będą prace - koncepcja to analiza rozwiązań i wybór najlepszego z nich dla mieszkańców i przyrody.

Bez nazwy 1