1. Łowiska wędkarskie działają w obwodach rybackich w ramach gospodarki wędkarsko – rybackiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Lublinie).
 2. Gospodarka wędkarsko - rybacka prowadzona jest w obwodach rybackich zgodnie z wykazem pt. LISTA OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W LUBLINIE DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, zwanym dalej LISTĄ OBWODÓW, stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu. LISTA OBWODÓW jest zamieszczona na stronie lublin.wody.gov.pl w zakładce ŁOWISKA RZGW.
 3. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW w danym roku kalendarzowym nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Lublinie, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym). Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez RZGW w Lublinie na warunkach określonych w ZASADACH SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W LUBLINIE.
 4. Prawo do okresowego (1, 3 lub 14-dniowego) amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW nabywają osoby, które wypełnią druk zezwolenia okresowego pobrany ze strony lublin.wody.gov.pl. w zakładce ŁOWISKA RZGW. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.
 5. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Lublinie nabywają również osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie „Nasze Łowiska” na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych
  w ustawie o rybactwie śródlądowym).
 6. Zezwolenia na amatorski połów ryb uprawniają do połowu łącznie dwiema wędkami metodą gruntową i spławikową lub jedną wędką metodą spinningową lub muchową.
 7. Wymiary gospodarcze ryb, okresy ochronne oraz metody połowu obowiązują zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych (Dz. U. 2023 poz. 1373).
 8. Dozwolony jest amatorski połów ryb przez osobę/osoby nieletnie poniżej 14 roku życia nieposiadające karty wędkarskiej pod nadzorem osoby pełnoletniej/opiekuna będącego uprawnionym do amatorskiego połowu ryb na wodach udostępnionych do amatorskiego połowu ryb przez Dyrektora RZGW w Lublinie pod warunkiem:
 • posiadania przez nieletniego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • obecności opiekuna przez cały czas wędkowania;
 • stosowania przez osobę/osoby nieletnie i opiekuna łącznie do dwóch wędek niezależnie od metody.
 1. Na wszystkich wodach zgodnych z LISTĄ OBWODÓW zabroniony jest połów ryb metodą trollingową.
 2. Dopuszcza się wędkowanie z jednostki pływającej po wniesieniu stosownej opłaty w porze dziennej w okresie od 30 kwietnia do 15 grudnia, a w porze nocnej w okresie od 1 czerwca do 15 września. Niezależnie od wskazanych terminów w sytuacji wystąpienia pokrywy lodowej na łowisku obowiązuje zakaz wędkowania z jednostki pływającej.
 3. Dyrektor RZGW w Lublinie wprowadza następujące limity dobowe (0.00 – 24.00) ryb do zabrania z łowiska w obwodach rybackich udostępnionych do amatorskiego połowu ryb:
 • szczupak, sandacz – 2 szt. (łącznie);
 • węgorz, sum – 2 szt. (łącznie);
 • okoń – 5 szt.;
 • lin, karaś pospolity – 3 szt. (łącznie)
 1. Dyrektor RZGW w Lublinie dopuszcza zabranie z łowiska ryb na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby. Limity nie dotyczą krąpia, tołpygi pstrej i białej, amura białego, karpia i karasia srebrzystego.
 2. Dyrektor RZGW w Lublinie wprowadza następujące dolne limity wielkościowe poławianych ryb

 Lp.

Gatunek

Nazwa łacińska

Dolny wymiar gospodarczy

1.

Okoń

Perca fluviatilis

20 cm

2.

Szczupak

Esox lucius

50 cm

3.

Węgorz

Anguilla anguilla

60 cm

4.

Sandacz

Stizostedion lucioperca

50 cm

5.

Lin

Tinca tinca

30 cm

6.

Karaś pospolity

Carassius carassius

15 cm

 

 1. Dyrektor RZGW w Lublinie wprowadza następujące górne limity wielkościowe poławianych ryb

Lp.

Gatunek

Nazwa łacińska

Górny wymiar gospodarczy

1.

Okoń

Perca fluviatilis

40 cm

2.

Szczupak

Esox lucius

85 cm

3.

Sandacz

Sander lucioperca

75 cm

4.

Lin

Tinca tinca

45 cm

5.

Karaś pospolity

Carassius carassius

35 cm

 1. Zastrzega się, że w uzasadnionych przypadkach Dyrektor RZGW w Lublinie kierując się potrzebą ochrony populacji poszczególnych gatunków ryb może w drodze ogłoszenia wprowadzać okresowo dodatkowe obostrzenia dotyczące zwiększenia wymiaru ochronnego, zmniejszenia limitu połowu ryb i górne wymiary gospodarcze.
 2. Ponadto w celu ochrony populacji poszczególnych gatunków o ile zajdzie taka potrzeba Dyrektor RZGW w Lublin może w drodze ogłoszenia czasowo wprowadzać zasadę „catch and release” (złów i wypuść) lub „no kill” (nie zabijaj) dla poszczególnych gatunków.
 3. Wprowadza się dobowe limity ilościowe stosowanych zanęt w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia w ilości do 3 kg na wędkarza. Do przedmiotowego limitu wlicza się wszelkie zanęty wraz z dodatkami pochodzenia mineralnego (np. ziemia, glina) oraz organicznego (np. dżdżownice, larwy ochotki ).
 4. W przypadku pogarszającego się stanu jakości wód obwodów rybackich Dyrektor RZGW w Lublinie w drodze komunikatu może wprowadzić dodatkowe ograniczenia w ilości stosowanych zanęt lub wprowadzić całkowity zakaz ich stosowania.
 5. Złowione ryby przeznaczone do przechowywania w stanie żywym należy przetrzymywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach, lub specjalnych napowietrzanych lub natlenianych zbiornikach (bakisty). Zabrania się obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
 6. Postępowanie z gatunkami obcymi (introdukowanymi, inwazyjnymi lub zawleczonymi) takimi jak raki – sygnałowy, marmurkowy i pręgowaty oraz ryby – sumik karłowaty, trawianka, czebaczek amurski – nie wolno wypuszczać z powrotem do łowiska po ich złowieniu.
 7. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy wynoszące: dla metody gruntowej i spławikowej nie mniej niż 10 m, dla metody spinningowej i muchowej nie mniej niż 25 m. Dla połowów prowadzonych z jednostki pływającej nie mniej niż 25 m. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
 8. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 10 m, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
 9. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW w Lublinie.
 10. Na stronie internetowej lublin.wody.gov.pl. znajduje się druk rejestru połowu ryb. Wypełniony przez Wędkarza rejestr należy przesłać droga mailową na dedykowany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną w terminie do dnia 31. stycznia w roku następującym po roku w którym dokonywano połowu ryb.
 11. Wędkujący mają obowiązek prowadzenia rejestru połowów. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do wpisania do rejestru połowu daty wędkowania. Przeznaczone do zabrania ryby objęte limitem połowu określonym przez Regulamin należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru (gatunek oraz długość całkowita ryby) przed ponownym zarzuceniem wędki do wody, z kolei pozostałe ryby, na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu - po zakończeniu wędkowania.
 12. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: Państwową Straż Rybacką, Społeczną Strażą Rybacką, funkcjonariuszy Policji i upoważnionych pracowników PGW WP RZGW w Lublinie. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty oraz sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.
 13. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym i jest podstawą do ukarania sprawcy.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem połowu obowiązują przepisy: ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 883), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych (Dz. U. 2023 poz. 1373), a także ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2625) oraz Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 1740 ze zm.).
 15. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach wód gospodarowanych przez RZGW w Lublinie biorą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu jak również przez osoby przebywające wspólnie z nią na łowisku.
 16. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.
 17. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie w wodach gospodarowanych przez RZGW w Lublinie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie), informuję, iż:

1) Administratorem Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 3, 85-071 Lublin, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Lublinie”.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia*);
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);

 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania

systemów informatycznych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów zawartych z Administratorem lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego lub z zakresu księgowości.

7) W związku z przetwarzaniem Pana danych osobowych przysługują Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Regulamin amatorskiego połowu ryb .pdf)Regulamin amatorskiego połowu ryb .pdf 225 kB2023-07-05 16:122023-07-05 16:12
Pobierz plik (Lista obwodów rybackich udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Lublinie.pdf)Lista obwodów rybackich udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Lublinie.pdf 95 kB2023-07-05 16:122023-07-05 16:12