Aktualnie Wody Polskie administrują 129 obwodami rybackimi oraz 3 łowiskami specjalnymi w ramach "Naszych Łowisk" (stan na 10.01.2024 r.)

mapa obwody rybackie nl 2024

ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ NASZE ŁOWISKA UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH i ŁOWISKACH OBJĘTYCH RACJONALNĄ GOSPODARKĄ RYBACKĄ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW PGW WP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW, upoważnia do amatorskiego połowu ryb w wodach obwodów rybackich i łowiskach, których wykaz  zamieszczony jest na stronach PGW WP.

 1. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i łowiskach zgodnych z „Wykazem obwodów rybackich i łowisk Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udostępnionych w ramach zezwoleń NASZE ŁOWISKA” w roku kalendarzowym 2024 (tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.) nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW PGW WP oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ; tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2168).

Zezwolenie upoważnia do prowadzenia amatorskiego połowu ryb z brzegu oraz z jednostki pływającej w obwodach rybackich/łowiskach na których, zgodnie ze stosownymi regulaminami amatorskiego połowu ryb, jest to dopuszczalne.

Koszt zezwolenia na amatorski połów ryb wynosi 250,00 zł brutto.

Koszt ulgowego zezwolenia na amatorski połów ryb wynosi 125,00 zł brutto.

 1. Osoba uprawniona do prowadzenia połowów o których mowa w ust. 1 jest zobligowana do przestrzegania zasad wynikających z regulaminu amatorskiego połowu ryb obowiązującego w danym obwodzie rybackim i łowisku. Regulaminy obowiązujące w poszczególnych obwodach i łowiskach są dostępne w sekcji Łowiska RZGW na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP. tj.:
 1. Opłatę za zezwolenie „Nasze Łowiska” w obwodach rybackich i łowiskach zgodnych z Wykazem obwodów rybackich i łowisk Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udostępnionych w ramach zezwoleń NASZE ŁOWISKA należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej.

Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia oraz emeryci i renciści, których świadczenie emerytalne albo rentowe nie przekracza 2000,00 zł brutto.

Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, wiek, status (legitymacja szkolna, legitymacja emeryta-rencisty ZUS).

Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: Imię i Nazwisko, numer karty wędkarskiej, adres korespondencyjny (w sytuacji przesyłania danych pocztą tradycyjną), dodatkowo w przypadku występowania o zezwolenie ulgowe stosowne oświadczenie poświadczające uprawnienie do ulgi (wzór stanowi załącznik do niniejszych Zasad sprzedaży zezwoleń NŁ), a w przypadku cudzoziemców stosowne oświadczenie potwierdzające status (wzór w załączeniu), należy przesłać drogą elektroniczną na jeden z dedykowanych adresów e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok;
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy PGW Wody Polskie al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz;
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie ul. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
 1. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.
 2. Zezwolenia „Nasze Łowiska”, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny.
 3. Czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 3 dni roboczych od uzyskania statusu kompletności dokumentacji tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z danymi o których mowa w punkcie 3 oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku PGW WP.
 4. Opłaty należy wnosić na jedno z kont:
 • PGW WP RZGW w Białymstoku ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok. Numer konta bankowego: 85 1130 1017 0020 1510 6720 0172
 • PGW WP RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 18, 85-071 Bydgoszcz. Numer konta bankowego: 58 1130 1017 0020 1510 6720 0173
 • PGW WP RZGW w Gdańsku, ul. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk. Numer konta bankowego: 80 1130 1017 0020 1510 6720 0165
 • PGW WP RZGW w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków. Numer konta bankowego: 15 1130 1017 0020 1510 6720 0171
 • PGW WP RZGW w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin. Numer konta bankowego: 31 1130 1017 0020 1510 6720 0174
 • PGW WP RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań. Numer konta bankowego: 26 1130 1017 0020 1510 6720 0167
 • PGW WP RZGW w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin. Numer konta bankowego: 96 1130 1017 0020 1510 6720 0168
 • PGW WP RZGW we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław. Numer konta bankowego: 42 1130 1017 0020 1510 6720 0170

z podaniem tytułu przelewu: NASZE ŁOWISKA 2024 oraz dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: IMIĘ I NAZWISKO, NR KARTY WĘDKARSKIEJ.

 1. Opłaty przyjmowane będą tylko w podstawowej jednostce monetarnej Polski tj. w złotych polskich (PLN).
 2. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 3. Nie istnieje stacjonarny punkt, gdzie można dokonać zakupu zezwolenia na amatorski połów ryb.
 4. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia oraz druku przelewu: - brak imienia i nazwiska, numeru karty wędkarskiej czy nazwy zezwolenia powoduje nieważność tych dokumentów.

UWAGA! - Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego, nr karty wędkarskiej

 • Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Wymaganym dokumentem uprawniającym do połowu jest imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW PGW WP.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem; Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych" albo pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  w Lublinie, z dopiskiem; „Regionalny inspektor ochrony danych w Lublinie" .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania zezwolenia na amatorski połów ryb na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty uprawnione do kontroli działalności Administratora lub uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów zawartych z Administratorem lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego lub z zakresu księgowości.
 7. W związku z  przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo do  cofnięcia zgody w  dowolnym momencie (podstawa prawna: art.  13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2;
 • prawo dostępu do  danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub  niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 • prawo do  usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy i  jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w  pkt  3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą podlegały profilowaniu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Kopia pliku Lista NŁ 10.01.2024.pdf)Lista obwodów Nasze Łowiska 10.01.2024 r. 151 kB2023-08-10 07:482024-01-10 13:12
Pobierz plik (formularz Zezwolenia Nasze Łowiska 2024.pdf)Wzór zezwolenia Nasze Łowiska 198 kB2023-07-05 16:402024-01-10 13:10
Pobierz plik (Oświadczenie cudzoziemca.docx)Oświadczenie cudzoziemca.docx 12 kB2023-07-05 16:412023-07-05 16:41
Pobierz plik (Oświadczenie emeryta rencisty.docx)Oświadczenie emeryta rencisty.docx 12 kB2023-07-05 16:412023-07-05 16:41
Pobierz plik (Oświadczenie opiekuna prawnego.docx)Oświadczenie opiekuna prawnego.docx 12 kB2023-07-05 16:402023-07-05 16:40