Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określił formę i układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, kierując się potrzebą ujednolicenia oraz uporządkowania przekazywanych wyników pomiarów.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Które usługi wodne podlegają obowiązkowi?

Obowiązkowi podlegają usługi wodne polegające na:

  • poborze wód podziemnych lub powierzchniowych - wzór.pdf, wzór.docx (załączniki poniżej)
  • wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi - wzór.pdf, wzór.docx (załączniki poniżej)

Czy wyniki pomiarów mogą być przekazywane w innej formie niż ustalona w rozporządzeniu?

Należy stosować obowiązujący układ. W przypadku przekazania wyników pomiarów na nieaktualnym wzorze, zakład zostanie wezwany do ponownego przekazania danych.

Jak określić organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych?

  • dla decyzji wydanych przez starostę oraz dla decyzji wydawanych przez Dyrektora Zarządu Zlewni - właściwy miejscowo Dyrektor Zarządu Zlewni
  • dla decyzji wydanych przez wojewodę, marszałka oraz dla decyzji wydanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie

Jaki jest termin na przedłożenie wyników?

Wypełniony formularz należy przedłożyć do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni. W przypadku braku wcześniejszego wywiązywania się z obowiązku w pierwszej kolejności należy uzupełnić dane za lata ubiegłe.

Czy przekazywanie wyników pomiarów jest obowiązkowe?

Tak, zgodnie z art. 477 pkt 12 Prawa wodnego kto wbrew przepisowi art. 304 ust. 1 nie przekazuje wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych lub ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi lub nieterminowo przekazuje te wyniki podlega karze grzywny, przy czym grzywna za wykroczenia, o których mowa w pkt 4-8 i 12, wynosi od 1000 zł do 7500 zł.

Jak określić liczbę pomiarów, które należy wpisać do formularza?

Pozwolenie wodnoprawne powinno określać częstotliwość wykonywania pomiarów ilości pobieranej wody np. raz w miesiącu, raz w tygodniu, dobowo itp. - należy uzupełnić zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu.

Jak określić w jakiej Jednolitej Części Wód znajduje się studnia/ujęcie/wylot?

Jeżeli pozwolenie wodnoprawne nie zawiera tej informacji to nazwę/kod Jednolitej Części Wód można sprawdzić na stronie HYDROPORTALu, a instrukcja obsługi map znajduje się w TUTAJ.

Jak określić, czy oczyszczalnia ścieków znajduje się w aglomeracji?

Informacje dotyczące Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych znajdują się na stronie https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.

Czy w przypadku przekazywania do Zarządu Zlewni oświadczeń podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne nadal podlegam obowiązkowi przekazywania wyników pomiarów zgodnie z art. 304?

Tak, obowiązek ten jest całkowicie odrębny w stosunku do opłat za usługi wodne i nie powoduje żadnych zmian w dotychczasowym sposobie sprawozdawania się w celu ustalenia opłaty.

Wzory potrzebnych dokumentów znajdują się w załącznikach poniżej.

W tym miejscu można także pobrać edytowalną wersję formularza do art. 304 ustawy Prawo wodne w postaci arkusza kalkulacyjnego.

Po pobraniu oraz rozpakowaniu pliku zip, dostępne są dwa formaty formularza, zarówno dla użytkowników programu Excel (xlsx), jak i dla użytkowników otwartego oprogramowania, np. OpenOffice lub LibreOffice (ods).

W przypadku wybrania tej formy, prosimy o odesłanie wypełnionego formularza w formie edytowalnej (plik z rozszerzeniem .xlsx lub .ods).

UWAGA! Szczegółowe informacje na temat sposobu wypełnienia, podpisania oraz przesłania formularza znajdują się poniżej w pliku PDF pn. Objaśnienia do arkusza kalkulacyjnego.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wzor-pobor-pdf.pdf)Wzór pobór 121 kB2024-01-23 13:512024-01-23 14:12
Pobierz plik (wzor-pobor-word.docx)Wzór pobór 18 kB2024-01-23 13:512024-01-23 14:12
Pobierz plik (wzor-scieki-pdf.pdf)Wzór ścieki 150 kB2024-01-23 13:532024-01-23 14:12
Pobierz plik (wzor-scieki-word.docx)Wzór ścieki 24 kB2024-01-23 13:512024-01-23 14:12
Pobierz plik (Jak wypełnić formularz - objaśnienia.pdf)Objaśnienia do arkusza kalkulacyjnego 779 kB2024-01-23 13:542024-01-23 14:11
Pobierz plik (Formularze z rozszerzeniem xlsx i ods.zip)Formularze w postaci arkusza kalkulacyjnego 71 kB2024-01-23 13:462024-01-23 13:46