logo PL

1.

Informacje dotyczące realizowanego zadania w ramach umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielonej na "Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę" pn.: „Odbudowa pompowni w Jabłoniu, pow. Parczew”

Lokalizacja Projektu:

Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Jabłoń, gmina Jabłoń, powiat parczewski, województwo lubelskie,

Aktualna wartość zadania: 2 653 996,00 zł

Wkład BP – dokumentacja projektowa: 153 996,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej:

W 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa.

Zakres i cel zadania:

Zadanie obejmuje odbudowę budynku pompowni wraz z wymianą instalacji wodnej, elektrycznej, elektrycznej siłowej, AKPiA, wymianę pomp oraz budowę wiaty garażowej na potrzeby .

Realizacja zadania zapewni utrzymanie odpowiedniego poziomu wody na gruntach kompleksu użytków zielonych obiektu „Muława – Morgi o pow. 215 ha, z których niemożliwe jest grawitacyjne odprowadzenie nadmiaru wody.

2.

Informacje dotyczące realizowanego zadania w ramach umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielonej na "Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę" pn.: „Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. Węgrowski”

Lokalizacja Projektu:

Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Wilczogęby, gmina Sadowne, powiat węgrowski, województwo mazowieckie,

Aktualna wartość zadania: 9 336 500,00 zł

Wkład BP – aktualizacja operatu wodnoprawnego: 19 500,00 zł

Opracowanie aktualizacji operatu wodnoprawnego:

W 2021 r. została opracowana aktualizacja operatu wodnoprawnego,

Zakres i cel zadania:

Zadanie obejmuje przebudowę budynku pompowni wraz z wymianą pomp, wymianą instalacji elektrycznej, przebudową śluzy wałowej oraz odmuleniem zbiornika wyrównawczego.

Realizacja zadania zapewni sprawne odprowadzenie wód rz. Treblinki zarówno podczas stanów niskich w rz. Bug jak i podczas wezbrań powodziowych. Zaniechanie realizacji zadania spowoduje zagrożenie powodziowe dla przyległych terenów objętych zasięgiem oddziaływania przepompowni.

3.

Informacje dotyczące realizowanego zadania w ramach umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielonej na "Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę" pn.: „Odbudowa grobli i czaszy zbiornika Opole, gm. Podedwórze, Jabłoń pow. Parczew i gm. Wisznice pow. Biała Podlaska”

Lokalizacja Projektu:

Inwestycja zlokalizowana jest w obrębach:

 • Podedwórze, gmina Podedwórze, powiat parczewski województwo lubelskie,
 • Paszenki i Puchowa Góra, gmina Jabłoń, powiat parczewski województwo lubelskie,
 • Horodyszcze, gmina Wisznice, powiat bialski, województwo lubelskie,

Aktualna wartość zadania: 22 454 243,00 zł

Wkład BP – dokumentacja projektowa: 287 417,79 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej:

W 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa,

Zakres i cel zadania:

Zadanie obejmuje odbudowę czaszy i grobli zbiornika wraz z budowlami na powierzchni 282,0 ha, uszczelnienie i ubezpieczenie dna i skarp zbiornika, odbudowę i budowę 7 szt. budowli wpustowych i upustowych, odbudowę rowów opaskowych  na długości 5710 m wraz z budowlami, rozbudowę rowów odprowadzających wody z rowów opaskowych do rzeki Zielawy na długości 1350 m, utwardzenie korony grobli zbiornika do celów komunikacyjnych dla jego eksploatacji.

Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie całkowitej pojemności zbiornika. Zwiększona retencja wodna pozwoli na łagodzenie skutków suszy w rejonie Kanału Wieprz – Krzna oraz zaspokojenie potrzeb wodnych dla prowadzenia nawodnień rolniczych.

4.

Informacje dotyczące realizowanego zadania w ramach umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielonej na "Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę" pn.: „Budowa zbiornika Oleśniki”

Lokalizacja Projektu:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin:

 • Rejowiec Fabryczny, powiat chełmski, województwo lubelskie,
 • Krasnystaw, Łopiennik Górny, powiat krasnostawski, województwo lubelskie,
 • Trawniki, powiat świdnicki, województwo lubelskie,

Aktualna wartość zadania: 350 018 174,40 zł

Wkład BP – koncepcja programowo - przestrzenna: 518 174,40 zł

Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej:

W 2021 r. została opracowana koncepcja programowo – przestrzenna,

Zakres i cel zadania:

Zadanie obejmuje budowę:

 • zbiornika dolnego w tym: budowę zapory czołowej na dług. 1,070 km, przełożenie rzeki Wieprz na dług. 4,0 km, wykonanie budowli spustowych, wykonanie budowli upustowej z odpływem do rzeki Wieprz, budowę ujęcia i przebudowę koryta KWK dla doprowadzenia wody do nawodnień rolniczych i stawów rybnych, budowę przepompowni, rozbiórkę odcinka koryta na długości 6,750 km,
 • zbiornika górnego w tym: budowę zapory działowej na długości 1,870 km, wykonanie budowli upustowej, wykonanie drogi eksploatacyjnej na koronie zapory na długości 1,870 km.

Zbiornik Oleśniki jako zbiornik przepływowy o poj. całkowitej 32 mln m3 i pow. 1358 ha stanowi z Kanałem Wieprz – Krzna integralną część systemu służącego do nawodnień gruntów rolnych i użytków zielonych na obszarze bezpośredniego jego oddziaływania. Zaniechanie jego realizacji spowoduje zwiększenie zjawiska suszy w deficytowej zlewni Wieprza Środkowego.

Informacje dotyczące realizowanego zadania w ramach umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielonej na "Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę" pn.: „Zabezpieczenie erodowanego brzegu rzeki Bug w km 70+100 - 70+600 w m. Rażny, gm. Sadowne”

Lokalizacja Projektu:

Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Rażny, gmina Sadowne, powiat węgrowski, województwo mazowieckie,

Aktualna wartość zadania: 6 084 325,11 zł

Wkład BP – dokumentacja projektowa: 84 325,11 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej:

W 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa,

Zakres i cel zadania:

Zadanie obejmuje wykonanie ubezpieczenia lewego brzegu rzeki Bug za pomocą opaski brzegowej o konstrukcji materacowo – kamiennej.

Zadanie ma na celu zabezpieczenie przed erozją brzegową skarp rzeki Bug. Niekorzystne zjawiska geomorfologiczne w perspektywie czasu oznaczać mogą, zwłaszcza przy kolejnych wezbraniach powodziowych oraz zjawisk lodowych podmycie w bezpośrednim sąsiedztwie stopy wału przeciwpowodziowego, a tym samym zagrożenie jego stateczności na długości ok. 500 m.

6.

Informacje dotyczące realizowanego zadania w ramach umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielonej na "Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę" pn.: „Udrożnienie koryta rzeki Leśna Prawa w km 0+000-17+643”

Lokalizacja Projektu:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie,

Aktualna wartość zadania: 3 419 310,00 zł

Wkład BP – koncepcja programowo - przestrzenna: 119 310,00 zł

Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej:

W 2021 r. została opracowana koncepcja programowo – przestrzenna,

Zakres i cel zadania:

Zadanie obejmuje udrożnienie koryta rzeki zgodnie z wybranym wariantem na podstawie koncepcji programowo – przestrzennej, budowę budowli korekcyjnych, wykonanie ubezpieczeń dennych i brzegowych.

Zadanie ma na celu zwiększenie pojemności korytowej rzeki poprzez jej udrożnienie na odcinkach newralgicznych, obniżenie poziomu wód gruntowych terenów przyległych co zahamuje stagnację wody na gruntach rolnych, a tym samym umożliwi wykorzystanie rolnicze terenu, poprawienie warunków wilgotnościowych w profili glebowym dla przyległych terenów, zagwarantowanie w korycie rzeki Leśna Prawa przepływu nienaruszalnego (biologicznego), zmniejszenie zagrożenia erozją boczną i denną poprzez korekcję dna i zabezpieczenie skarp, ciągłość korytową rzeki.

7.

Informacje dotyczące realizowanego zadania w ramach umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielonej na "Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę" pn.: „Przebudowa jazu na rzece Wieprz w km 287+040 w m. Krasnobród, gm. Krasnobród, pow. Zamojski”

Lokalizacja Projektu:

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Krasnobród, gmina Krasnobród, powiat zamojski, województwo lubelskie

Aktualna wartość zadania: 3 219 019,92 zł

Wkład BP – dokumentacja projektowa: 99 019,92 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej:

W 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa,

Zakres i cel zadania:

Zadanie obejmuje przebudowę budowli piętrzącej – jazu żelbetowego dwuświatłowego, przebudowę głównych zamknięć, wymianę instalacji elektrycznej mechanizmów napędowych zamknięć, wprowadzenie automatyki w zakresie pomiarów poziomu wody górnej, wielkości przepływów wody oraz wielkości poboru wody z rzeki dla potrzeb zbiornika wodnego „Krasnobród” oraz stawów rybnych „Podzamek”

Zadanie ma na celu ochronę przyległych gruntów poniżej zbiornika w m. Krasnobród. Przebudowa jazu umożliwi również prawidłowy rozrząd wody zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą dla zbiornika i terenów oddziaływania.

8.

Informacje dotyczące realizowanego zadania w ramach umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielonej na "Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę" pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Wieprz w m. Rońsko, gmina Krasnystaw w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego miasta Krasnystaw”

Lokalizacja Projektu:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Krasnystaw, powiat krasnostawski, województwo lubelskie,

Aktualna wartość zadania: 31 473 430,00 zł

Wkład BP – koncepcja programowo - przestrzenna: 173 430,00 zł

Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej:

W 2021 r. została opracowana koncepcja programowo – przestrzenna,

Zakres i cel zadania:

W zależności od wybranego wariantu całkowity zakres rzeczowy może ulec zmianie. Zakłada się 2 warianty: 1 wariant: zbiornik przepływowy jednokomorowy  powstały w wyniku przegrodzenia  doliny rzeki Wieprz ziemną zaporą czołową wraz budowlą piętrzącą wyposażoną w przepławkę dla ryb oraz  możliwością energetycznego wykorzystania spiętrzonej wody (montaż turbiny wodnej), czaszy zbiornika opartej,  w miarę możliwości, o naturalne zbocza dolinowe, budowli wpustowych na rzece Wieprz oraz Wojsławka. Górna część czaszy zbiornika o mniejszej głębokości wody powinna stanowić miejsce lęgowe dla ptactwa wodnego oraz miejsce tarła dla ryb. 2 wariant: Jak w wariancie 1 lecz  zbiornik przepływowy dwukomorowy (zbiornik dolny jako zbiornik przeciwpowodziowy oraz zbiornik górny jako zbiornik osadnik pełniący funkcję zbiornika ekologicznego:  miejsce lęgowe dla ptactwa wodnego oraz miejsce tarła dla ryb) wraz z niezbędnymi budowlami.

Budowa zbiornika o powierzchni ok. 200 ha jako zbiornika przepływowego ma na celu zwiększenie pojemności korytowej oraz umożliwi sterowanie wodami wezbraniowymi rzeki Wieprz i Żółkiewka oraz zabezpieczenie przed falą wezbraniową miasta Krasnystaw.

9.

Zadania realizowane z dotacji celowej Budżetu Państwa

 Minister Infrastruktury, zgodnie z umową nr MI/DGWIŻŚ/2022/05/01/ZF z dnia 5 maja
2022 r., udzielił Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dotacji celowej na:

 1. „Remonty jednostek pływających”,
 2. „Remonty obiektów i budynków związanych z gospodarką wodną”,
 3. „Remonty, prace eksploatacyjne i konserwacyjne związane z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych związanych z gospodarka wodną”,
 4. „Przebudowę zbiornika wodnego „Ruda" gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo - Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko –  mazurskie”,
 5. „Roboty pogłębiarskie w obrębie Zbiornika Włocławskiego, w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarach przyległych”,

zwanych dalej „zadaniami”, określonymi w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego pod numerem zadania 359, 360, 361, 362, 363.

W ramach powyższego na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Lublinie realizowane są nw. zadania objęte obowiązkiem informacyjnym zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z późn. zm.)

 

Zadanie 361 – Remonty, prace eksploatacyjne i konserwacyjne związane z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych związanych z gospodarka wodną

Informacja o finansowaniu:

Dotacja celowa, umowa nr MI/DGWIŻŚ/2022/05/01/ZF z dnia
5 maja 2022 r.

Nazwa zadania:

Wykonanie robót umocnieniowych prawego brzegu zbiornika wodnego Nielisz sekcja 32/1 P i sekcja 32/2 P w m. Nielisz, pow. zamojski, gm. Nielisz

Całkowita wartość zadania (brutto):

956.435,16 PLN

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania:

956.435,16 PLN

Krótki opis zadania:

Usunięcie drzew kolidujących z robotami wraz z wywozem dłużyc i karpiny. Wykonanie drogi technologicznej. Podparcie umocnień siatkowo kamiennych ścianką szczelną oraz umocnienie skarpy zbiornika koszami siatkowo-kamiennymi. Wykonanie drogi dojazdowej i placu wyładunkowego na czas wykonywania robót.  Naprawa umocnienia z krawężnika wzdłuż górnej krawędzi ubezpieczenia skarpy odpowietrznej rowu drenażowego.

Informacja o finansowaniu:

Dotacja celowa, umowa nr MI/DGWIŻŚ/2022/05/01/ZF z dnia
5 maja 2022 r.

Nazwa zadania:

Remont zbiornika wodnego Leliszka wraz z konserwacją gruntowną rz. Sołokija w km 71+660-71+692, 72+030-75+930

Całkowita wartość zadania (brutto):

1.248.960,00 PLN

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania:

1.248.960,00 PLN

Krótki opis zadania:

Wykonanie dróg tymczasowych o nawierzchni z płyt żelbetowych. Odmulenie zbiornika na pow. 1,0 ha. Remont jazu żelbetowego w zaporze czołowej zbiornika. Odmulenie koryta rzeki Sołokija wraz z   remontem umocnienia stopy skarp rzeki z kiszek faszynowych 2x20 cm na długości 1,0 km.

10.

Zadania realizowane z dotacji celowej Budżetu Państwa

Minister Infrastruktury, zgodnie z umową dotacji Nr MI/DGWIŻŚ/2022/06/01/ZF z dnia 13 czerwca 2022 r., udzielił Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dotacji celowej na wykonanie zadań, o których mowa w art. 240 ust. 2÷5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) w kwocie 814.789.000,00 zł (słownie złotych: osiemset czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100).

Środki, o których mowa powyżej pochodzą z budżetu państwa i zostały ujęte w części 22 Gospodarka wodne, w dziale 900, rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270).

W ramach ww. umowy dotacji na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Zarząd Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie realizowane są nw. zadania objęte obowiązkiem informacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z późn. zm.).

Zał. nr 3 do umowy dotacji Nr MI/DGWIŻŚ/2022/06/01/ZF z dnia 13 czerwca 2022 r.

ZZ Zamość - Planowanie zadania związanego z utrzymaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru międzywala

Informacja o finansowaniu:

Dotacja celowa, umowa dotacji Nr MI/DGWIŻŚ/2022/06/01/ZF z dnia 13 czerwca 2022 r.

Nazwa zadania:

Roboty remontowe na zbiorniku Dratów - 168 ha wraz z wycinką drzew i krzaków

Całkowita wartość zadania (brutto):

78 870,15 PLN

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania:

78 870,15 PLN

Krótki opis zadania:

Podwyższenie grobli zbiornika w km 0+000-0+500. Naprawa korony grobli zbiornika w km 2+140-2+620. 

Wycinka krzaków ze skarp grobli i rowków opaskowych. Wykoszenie porostów ze skarp grobli i rowków opaskowych.

Informacja o finansowaniu:

Dotacja celowa, umowa dotacji Nr MI/DGWIŻŚ/2022/06/01/ZF z dnia 13 czerwca 2022 r.

Nazwa zadania:

Remont umocnień skarpy odwodnej grobli zbiornika wodnego Dratów w km 3+600-4+200

Całkowita wartość zadania (brutto):

59 469,37 PLN

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania:

59 469,37 PLN

Krótki opis zadania:

Rozebranie zniszczonych umocnień skarpy odwodnej zbiornika z płyt ażurowych typu „krata”. Przygotowanie podłoża (wyrównanie i zabezpieczenie geowłókniną o gramaturze 400g/m2). Wykonanie nowych umocnień skarpy na przygotowanym podłożu z płyt ażurowych pochodzących z rozbiórki. Prace porządkowe.