Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, zgodnie z przyjętymi założeniami projektu pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” przystąpił  do kolejnego etapu mającego na celu zapoznanie mieszkańców Lublina z propozycjami wariantów koncepcyjnych realizacji całego przedsięwzięcia.

W dniu 25 października br.  przeprowadziliśmy na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL  szerokie Konsultacje społeczne z mieszkańcami Lublina dotyczące opracowanych rozwiązań dla powyższego zadania.

Jak powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca „jesteśmy w pełni transparentni, tę inwestycję zrobimy dla Państwa i z Państwem. Liczę na Państwa zdania i sugestie”.

Podczas Konsultacji społecznych przedstawiciele firmy WTU – wykonawcy koncepcji programowo – przestrzennej niniejszego przedsięwzięcia przedstawili  i szczegółowo  omówili  wszystkie trzy warianty  dla przebiegu rewitalizacji zbiornika, które w drugiej części spotkania zostały  poddane do szerokiej i merytorycznej dyskusji.  Mieszkańcy Lublina z ogromnym  zainteresowaniem  i zaangażowaniem  stawiali szereg ciekawych i ważnych dla zadania pytań, uzupełniając swoje wypowiedzi o indywidualne sugestie i uwagi.  Padało wiele pytań dotyczących samej koncepcji rewitalizacji oraz jej rozwiązań wariantowych.

Znaczna część głosów była za wyborem  III wariantu realizacji rewitalizacji i przebudowy Zalewu Zemborzyckiego. Niniejszy wariant zakłada  konieczność wybrania zarówno osadów nowożytnych jak i torfowych, przebudowę  zapory czołowej wraz z jazem (upusty denne, przesłona szczelinowa, ubezpieczenie skarpy odwodnej), budowę przepławki dla ryb oraz budowę zbiornika wstępnego sedymentacyjno – biofiltracyjnego.

W Konsultacjach społecznych uczestniczyli m. in.: Przemysław Daca - Prezes PGW Wody Polskie, Grzegorz Szymoniuk – Dyrektor ds. Powodzi i Suszy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Sergiusz Kieruzel -Dyrektor Biura Prezesa PGW Wody Polskie, Agnieszka Szymula - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Barbara Wróbel – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Emilia Flis – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, przedstawiciele i pracownicy uczelni wyższych oraz  instytucji współpracujących z Wodami Polskimi  w ramach podpisanych umów i porozumień odnoszących się do prac nad rewitalizacją Zalewu.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować  wszystkim uczestnikom spotkania, którym los Naszego Zalewu nie jest obojętny.