30 września br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach półrocznych konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. To najważniejszy etap realizowanego przez Wody Polskie strategicznego projektu pod nazwą Stop suszy!

W spotkaniu uczestniczyli m. in.: Prezes Wód Polskich – Przemysław Daca, Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Paweł Ciećko, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej  i Żeglugi Śródlądowej, Krajowego i Regionalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz  przedstawiciele  władz rządowych i samorządowych  z Lublina i regionu. 

Susza hydrologiczna poważnie zagraża aż 1/3 woj. lubelskiego. Podczas konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), zwracano uwagę, że obok niezbędnych działań zmierzających do magazynowania wody, równie ważne jest lepsze zarządzanie obiektami wodnymi oraz urządzeniami hydrotechnicznymi.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie planuje 5 kluczowych inwestycji w obrębie województwa lubelskiego. Wszystkie te przedsięwzięcia dotyczą szeroko rozumianej konserwacji istniejących obiektów hydrotechnicznych. Jedną z bardziej znaczących inwestycji jest realizacja zadania pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” w Lublinie.

„Wpisaliśmy do Programu Stop suszy jak i Programu Rozwoju Retencji, rewitalizację i przebudowę zbiornika Zalewu Zemborzyckiego. Jesteśmy transparentni, chcielibyśmy przedyskutować z Państwem wyniki naszego opracowania. Została przygotowana koncepcja programowo – przestrzenna, mamy trzy warianty, które poddamy społecznym konsultacjom. Robimy to dla wszystkich Państwa, dla mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny” – wskazał Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie.

 Poza rewitalizacją lubelskiego Zalewu Zemborzyckiego istotne znaczenie będą miały także prace podejmowane w latach 2019-2022 na Kanale Wieprz-Krzna i powiązanych z nim zbiornikach Dratów oraz Mosty. Takie działania inwestycyjne pozwolą na zwiększanie ilości retencjonowanej wody w regionie, a co za tym idzie i w Polsce. Obecnie w skali kraju, zatrzymywane jest tylko 6,5% wody. Polska jako jeden z celów rozwoju w zakresie gospodarki wodnej postawiła sobie zwiększenie ilości zatrzymywanej wody. Obok spiętrzania wód, budowy i remontów sztucznych zbiorników retencyjnych, celowi temu ma służyć także odtwarzanie retencji naturalnej poprzez magazynowanie wody na obszarach rolniczych, leśnych  i w miastach.

Państwo, poprzez PGW Wody Polskie, podejmuje mnóstwo działań inwestycyjnych w obszarze gospodarki wodnej. Naszym celem jest co najmniej podwojenie zdolności retencyjnych. Siłą rzeczy część tej aktywności jest skierowana na konserwację istniejących obiektów i urządzeń. Przykład lubelski pokazuje, że to równie ważne jak budowa nowych zbiorników – powiedział Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich. Zwrócił także uwagę, że konsultacje odbyły się już w 1/3 planowanych lokalizacji. – To upoważnia do kolejnego, ważnego wniosku na temat przeciwdziałania skutkom suszy w naszym kraju – same pieniądze nie wystarczą, by robić to skutecznie. Konieczna jest także mobilizacja społeczna na bardzo wielu poziomach i różnych polach: od dużych działań inwestycyjnych po działania w gospodarstwie domowym, od działań ogólnopolskich, po regionalne i lokalne, a także działania edukacyjne i formalno-prawne – dodał.

W ramach sesji referatowych lubelskich Konsultacji społecznych, omówiono analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z tych zasobów oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, a także Katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Spotkanie zwieńczyła merytoryczna i szeroka dyskusja w tematyce zasobów wodnych kraju  w tym Lubelszczyzny, konieczności retencji oraz problematyki planowanych do realizacji zadań wpisujących się w założenia projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Konsultacje w Lublinie były piątymi z serii piętnastu debat nt. różnych aspektów przeciwdziałania suszy w całym kraju zawartych w projekcie PPSS. Konsultacje społeczne potrwają pół roku (szczegółowe informacje nt. spotkań konsultacyjnych dostępne są na stronie www.stopsuszy.pl). PPSS to pierwszy, tak kompleksowy dokument dotyczący przeciwdziałaniu skutkom suszy w Polsce. Projekt PPSS dostępny jest na stronach: www.stopsuszy.pl oraz www.konsultacjesusza.pl. Tam też można złożyć wnioski i uwagi do PPSS poprzez specjalnie przygotowany formularz.

 

wtu2019

Do pobrania: Prezentacja "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego" (.ppt 164Mb)