Pierwsze śnięcie małż w Zalewie Zemborzyckim pracownicy Wód Polskich zaobserwowali  w dniu 5 sierpnia 2022 r. Śnięte okazy pojawiły się na zbiorniku od strony kompleksu leśnego Dąbrowa. Już od początku służby Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie podjęły działania celem usunięcia martwych osobników. Od tego zdarzenia pracownicy Wód Polskich byli cały czas w terenie i monitorowali na bieżąco sytuację.

Ponadto RZGW w Lublinie jest w niniejszej sprawie w ciągłym kontakcie i w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie oraz członkami Polskiego Związku Wędkarskiego, który jest użytkownikiem obwodu rybackiego na Zalewie Zemborzyckim.

Pierwsze próby do badań w celu określenia stanu fizyko-chemicznego wody pobrano na początku i w połowie sierpnia. Wyniki analiz  nie wykazały istotnych różnic w zakresie stanu i składu fizyko-chemicznego wody. Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie nie odbiega od normy.

Większość śniętych małż stanowiły osobniki dorosłe. Jak wyjaśniał ekspert dr Marcin Kolejko z RZGW Lublin, przyroda gospodaruje nie jednostką, a populacją. Populacje poszczególnych gatunków zwierząt mają różne okresy trwania. W przypadku szczeżui wielkiej czas normalnego życia wynosi około 20-25 lat. Oznacza to, że po osiągnięciu tego wieku, osobniki te są mniej odporne na niekorzystne warunki środowiskowe i naturalnie umierają. Jeśli zdarzy się, że jakiś ekosystem (jak np. Zbiornik Zemborzycki) posiada wyjątkowo dobre warunki dla bytowania skorupiaków, liczba zasiedlających ekosystem osobników może być bardzo duża. W takim przypadku zdarzenie wynikające z naturalnej śmiertelności będzie spektakularne z racji swojego rozmiaru. Występująca w przyrodzie cykliczność, pozwala przyjąć założenie, że w tym przypadku mamy do czynienia z zakończeniem życia „starej” części populacji.

W związku z nasileniem zjawiska śnięcia małży podczas długiego weekendu 13-15 sierpnia br., w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 16 sierpnia zostało zorganizowane robocze spotkanie przedstawicieli Wód Polskich, WIOŚ w Lublinie oraz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Lublin. Narada odbyła się w uzgodnieniu z Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką.

Podczas spotkania została omówiona obecna sytuacja panująca na Zalewie Zemborzyckim.  Jak podkreśliła Pani Agnieszka Szymula Dyrektor RZGW w Lublinie – pracownicy Wód Polskich od dnia 5 sierpnia br. prowadzą monitoring Zalewu Zemborzyckiego pod kątem śniętych małży. Każdego dnia Zespół wsparcia RZGW w Lublinie usuwa martwe osobniki, które następnie poddawane są utylizacji przez wyspecjalizowaną firmę. Działania te podejmowane są codziennie łącznie z weekendami. W dalszym ciągu prowadzić będziemy monitoring i utylizować wyrzucane w strefie brzegowej małży.

Z kolei Pan Leszek Żelazny – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił wyniki dotychczasowych kontroli w zakresie podejrzenia zanieczyszczenia wód, ze szczególnym uwzględnieniem Zalewu Zemborzyckiego. Jak powiedział - Dotychczasowe wyniki nie potwierdzają chemicznego skażenia wód Zalewu. Kolejne wyniki poznamy w najbliższych dniach.

Natomiast Konrad Hajczuk - Dyrektor Lubelskiego Biura PZW - Zadeklarował pełną współpracę przy usuwaniu martwych małży ze zbiornika.

PZW, RZGW i WIOŚ  na bieżąco współpracują i wymieniają się informacjami o wszystkich zdarzeniach wstępujących w rzekach i zbiornikach wodnych. O  takich sytuacjach będziemy informować na naszych stronach internetowych.

Ponadto Wody Polskie reagują w trybie natychmiastowym na wszystkie sygnały od mieszkańców i służb dotyczące pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości w rzekach i zbiornikach wodnych.