Wydział Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie wspólnie przygotowały seminarium naukowo-dydaktyczne w ramach  obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. Wydarzenie miało miejsce 22 kwietnia br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego Agro II w Lublinie.

1

 Celem seminarium było propagowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Lubelszczyzny. Organizatorzy poprzez prezentację cyklu wykładów przybliżyli słuchaczom aktualne problemy funkcjonowania świata przyrody i racjonalnego zarządzania zasobami środowiska.

Podczas konferencji zaprezentowano 10 wykładów przybliżających problematykę bioróżnorodności ekosystemów lądowych, głównie łąk kwietnych i związanych z nimi owadów zapylających oraz ekosystemów wodnych leżących w granicach obszarów chronionych.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie reprezentował dr Marcin Kolejko, ekspert w Zespole Komunikacji Społecznie i Edukacji Wodnej, prezentując referat pt.: „Łąki kwietne w dolinach rzek Lubelszczyzny”. Zakres merytoryczny prezentacji dotyczył realizacji projektu tworzenia łąk kwietnych w dolinie rzek Bystrzycy (Lublin) i Wieprza (Krasnystaw) oraz propozycji kontynuowania działań pro-środowiskowych w innych gminach województwa lubelskiego.

2

 

Program Seminarium:

 1. Roślinność obszarów miejskich a utrzymanie bioróżnorodności zapylaczy - dr hab. Marzena Masierowska, prof. uczelni,
 2. Łąki kwietne w dolinach rzek Lubelszczyzny - dr Marcin Kolejko,
 3. Świat owadów społecznych – dr Łukasz Wójcik,
 4. Poznaj swój ślad wodny - dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, prof. uczelni,
 5. Efekty działań na rzecz ochrony cennych gatunków flory regionu
  Lubelszczyzny - dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni,
 6. Małe zbiorniki wodne i ich znaczenie dla różnorodności biologicznej - dr Wojciech Płaska,
 7. Jeziora jako siedliska przyrodnicze na obszarach Natura 2000 w Polsce - stan zachowania i problemy ochrony - dr hab. Wojciech Pęczuła, prof. uczelni,
 8. Energia geotermalna pochodząca z wnętrza Ziemi - dr Krzysztof Kornarzyński,
 9. Selen w roślinach: dobrodziejstwo czy przekleństwo? - dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczelni,
 10. Co zagraża ptakom drapieżnym w Europie Wschodniej? - dr hab. Ignacy Kitowski, prof. uczelni.