W ostatnich dniach zaobserwowaliśmy znaczny spadek temperatur powietrza, co w konsekwencji wpłynęło na  rozwój zjawisk lodowych i utworzenie się pokrywy lodowej.  Sytuacja na rzekach i zbiornikach wodnych jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.  Obecne stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich lokalnie niskich i wysokich.

W zlewni Bugu po Krzyczew przewiduje się wahania bądź wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich (w Krzyczewie w strefie stanów wysokich), a na jego dopływach wahania z przewagą spadków w strefie stanów średnich bądź niskich. Ponadto, stany wody mogą być zaburzone przez występujące i rozwijające się zjawiska lodowe.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania, związane z dalszym rozwojem zjawisk lodowych w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej.

Na pozostałych rzekach nie odnotowano wystąpienia zjawisk lodowych.

O sytuacji panującej na rzekach i zbiornikach będziemy na bieżąco informowali.

 

Pieczyska 250000km