Zbiornik retencyjny w Hrubieszowie coraz bliżej – porozumienie Wód Polskich i samorządu.

Podpisaliśmy list intencyjny z Miastem Hrubieszów na rzecz wykonania koncepcji programowo-przestrzennej zbiornika wodnego na rzece Huczwa. Inwestycja jest odpowiedzią na wnioski samorządu i oczekiwania lokalnych mieszkańców. Planowany obiekt o powierzchni niemal 20 ha będzie mógł zretencjonować ponad 270 tys. m3 wody, skutecznie przeciwdziałając skutkom suszy i powodzi. Ważnym zadaniem dla regionu będzie również modernizacja jazu w Malicach, która wpisuje się w program zwiększania retencji korytowej w Polsce, dzięki któremu zwiększyliśmy krajowy wskaźnik retencji do 7%.

Planowany zbiornik jest inwestyckją wyczekiwaną przez lokalny samorząd i mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej. Obiekt ma spełniać kilka zasadniczych funkcji. Po pierwsze, będzie przeciwdziałać skutkom suszy przez wzrost dyspozycyjnych zasobów wody z rzeki Huczwa z przeznaczeniem dla retencji powierzchniowej. Po drugie, będzie zmniejszał zagrożenie powodziowe, dzięki rezerwie na wypadek przejścia wezbrania do rzeki Bug. Po trzecie, zbiornik pozwoli na optymalne nawodnienie użytków bezpośrednio przyległych do zbiornika wraz z ochroną cennych ekosystemów przyrodniczych. Będzie także dostępny dla mieszkańców, co pozwoli na rozwój rekreacji i turystyki wodnej, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego regionu.

Porozumienie w sprawie budowy zbiornika retencyjnego na rzece Huczwie podpisali Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich oraz Marta Majewska Burmistrz Hrubieszowa.

- Ten zbiornik powstaje jako wielofunkcyjny obiekt przeciwpowodziowy i przeciw-suszowy. Systematycznie zwiększamy środki inwestycyjne na Lubelszczyźnie. W tym roku jest to kwota przekraczająca 20 mln zł - powiedział Przemysław Daca.

- Porozumienie to jest krokiem milowym dla rozwoju retencji na Ziemi Hrubieszowskiej - dodała Marta Majewska Burmistrz Hrubieszowa.

Budowa zbiornika na rzece Huczwa została wpisana do Programu Województwa Lubelskiego.

Zbiornik boczny z zasilaniem z rzeki Huczwy wraz z jazem piętrzącym lub pompownią i budowlami wpustowo – upustowymi będzie usytuowany w dolinie Huczwy w odcinku ujściowym do rzeki Bug w Hrubieszowie na lewym brzegu rzeki. Szacunkowy koszt jego realizacji wyniesie ok. 30 mln zł, zaś oddanie obiektu planowane jest do końca 2026 roku.

Kolejną ważną inwestycją dla regionu będzie modernizacja jazu w Malicach w gminie Werbkowice. Do końca bieżącego roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Zadanie realizowane w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych zostanie ukończone w przyszłym roku, a jego szacunkowy koszt to ok. 3,2 mln zł. Odbudowa jazu wpisuje się w działania na rzecz zwiększania retencji korytowej w Polsce, dzięki czemu możliwe jest skuteczne przeciwdziałanie suszy rolniczej, poprawa bilansu wodnego, optymalne nawodnienie pól i lepsze plony.

Wody Polskie systematycznie zwiększają poziom retencji na Lubelszczyźnie

W ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych na Lubelszczyźnie realizowanych jest 85 zadań. RZGW w Lublinie modernizuje 45 urządzeń wodnych na rzekach Liwiec, Kosówka, Bronka, Mogielnica, Minina, Krzewianka, Wełnianka i Krzna, co pozwoli zwiększyć poziom retencji o prawie 600 tys. m3 na obszarze prawie 1400 ha. Na zwiększenie retencji korytowej na Lubelszczyźnie w latach 2020-2022, Wody Polskie przeznaczyły łącznie 12 mln zł, z czego 4,6 mln zł na obszarze działania RZGW w Lublinie. Efektem inwestycji są wzrost plonów nawet o ok 30%, poprawa bioróżnorodności oraz bilansu wodnego rolniczych zlewni. Do przykładów należy gmina Drelów, gdzie uruchomiona została kolejna nitka kanału odejścia Jazu Augustówka, który retencjonuje wodę w Kanale Wieprz-Krzna. Dzięki piętrzeniu system nawadnia ponad 500 ha okolicznych pól. Dzięki piętrzeniu na jazie Augustówka po 16 latach deficytu pojawiła się woda, a nad łąkami pojawiły się poranne mgły i powróciły ptaki. Z kolei w gminie Urzędów, jaz Bęczyn nawodnił 7 ha pól dając dodatkowo 17 tys. m3 wody. Ponadto Wody Polskie podwoiły wydatki na bieżące prace utrzymaniowe w regionie, przeznaczając na to 26,2 mln zł.

Szereg kompleksowych inwestycji Wód Polskich dla Lubelszczyzny

Przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi oraz troska o dobrą jakość wód to cele, które wyznaczają sobie Wody Polskie, by kompleksowo zadbać o zasoby wodne na terenie Lubelszczyzny. Dlatego też szerokie plany inwestycyjne na najbliższe lata obejmują liczne zadania, zwłaszcza z zakresu retencji, do których należą:

 • Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami – ok. 850 mln zł (od 11 km do 139 km), w tym prace inwestycyjne na zbiornikach systemowych Kanału Wieprz-Krzna:

  • remont i rozbudowa zbiornika Dratów, gm. Łęczna, pow. Łęczyński – 12 mln zł

  • przebudowa grobli i budowli zbiornika Mosty – 36 mln zł

  • odbudowa i uszczelnienie grobli i czaszy zbiornika Żelizna, gm. Drelów pow. Biała Podlaska i gm. Komarówka pow. Radzyń Podlaski - 36 mln zł

 • Budowa zbiornika Oleśniki – 350 mln zł

 • Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego – ponad 200 mln zł

 • Poprawa bezpieczeństwa powodziowego m. Dęblin, rozbudowa obwałowań – 35 mln zł

 • Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Wieprz w m. Rońsko, gm. Krasnystaw - 30 mln zł

 • Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Huczwie w m. Hrubieszów – 30 mln zł

 • Odbudowa grobli i czaszy zbiornika Opole, gm. Podedwórze, Jabłoń pow. Parczew i gm. Wisznice pow. Biała Podlaska – 23 mln zł

 • 85 zadań z zakresu rozwoju retencji korytowej – 12 mln zł

 • Nawodnienie użytków rolnych w Szaniawach gm. Trzebieszów, pow. Łukowski – 11 mln zł

 • Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski – 9,5 mln zł

 • Remont i odmulenie zbiornika wodnego Leliszka gm. Tomaszów Lubelski, Bełżec, pow. Tomaszowski – 3,2 mln zł

 • Rozbudowa zbiornika w m. Ciechanowiec – 2,5 mln zł

 • Odbudowa pompowni w Jabłoniu pow. parczewski – 2,5 mln zł

 • Budowa zbiornika na rz. Wolica w m. Skierbieszów - podpisano porozumienie z gminą w zakresie współpracy merytorycznej

Ponadto lubelskie Zespoły Wsparcia Technicznego Wód Polskich zostaną doposażone sprzętem na kwotę blisko 2 mln zł.

 

Resized 20211108 112043Porozumienie w sprawie budowy zbiornika retencyjneg na rzece Huczwa podpisali Przemysław Daca Prezes Wód Polskich oraz Marta Majewska Burmistrz Hrubieszowa. Fot. Wody Polskie

Resized 20211108 112152

Resized 20211108 1147121

Resized 20211108 115737

Rzeka Huczwa, na której ma powstać wielofunkcyjny zbiornik retencyjny. Fot. Wody Polskie

Resized 20211108 120026