Jesienią 2020 roku lubelskie Wody Polskie rozpoczęły  wdrażanie i realizację pilotażowego projektu pn.: " Wsiedlanie raka szlachetnego do rzek Lubelszczyzny i Podlasia", który ma za zadanie odbudowę populacji raka szlachetnego.

W  bieżącym roku kontynuujemy realizację niniejszego projektu poprzez wprowadzenie 900 sztuk młodych i dorosłych osobników raka do rzeki Uherki, Liwiec, Włodawki oraz Krzemianki. Łącznie w rzekach Lubelszczyzny i Podlasia w ciągu dwóch lat zostało wpuszczonych 1500 osobników tego skorupiaka.

Materiał biologiczny pozyskaliśmy z certyfikowanej hodowli, posiadającej atest weterynaryjny.

Jak powiedział Marek Theus, hodowca i dostawca materiału raka szlachetnego - Wszystkie osobniki zostały dostarczone we właściwych warunkach, odpowiadających wymaganiom behawioralnym gatunku. Wyselekcjonowane osobniki były pozyskane, transportowane i wprowadzone do wytypowanych siedlisk z wykorzystaniem ściśle określonych zasad zawartych w metodyce reintrodukcji raka szlachetnego.

Analogicznie jak w przypadku zaraczania w roku 2020 transport raków odbywał się w zamkniętych styropianowych pojemnikach z otworami umożliwiającymi ich napowietrzanie. W celu zachowania odpowiedniej temperatury na czas transportu i przechowania raków brzegi pojemników również obłożono lodem. Dodatkowo włożono także do pojemników roślinność, umożliwiającą rakom miejsce kryjówki, co znacznie wpłynęło na ograniczenie im stresu behawioralnego.

- Celem projektu wprowadzenia raka szlachetnego do rzek jest odbudowanie populacji niniejszego gatunku w ekosystemach wodnych na terenie RZGW  w Lublinie -  podkreśliła Agnieszka Szymula, Dyrektor lubelskich Wód Polskich.

Projekt wsiedlania raka szlachetnego do wybranych rzek na obszarze lubelskiego RZGW został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.