Żadne prace utrzymaniowe nie będą miały miejsca w korycie rzeki Leśna Prawa na terenie Puszczy Białowieskiej – powiedział Dawid Kostecki Z-ca dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Wód Polskich RZGW Lublin podczas  briefingu z udziałem przedstawicieli Wód Polskich oraz władz miasta Hajnówka w dniu 27 maja bieżącego roku. Spotkanie poświęcone było koncepcji dotyczącej opracowania działań mogących zabezpieczyć miasto Hajnówka przed podtopieniami.

Podjęcie prac nad koncepcją wynika bezpośrednio z wniosku władz miasta Hajnówka i dotyczy rozwiązań dla samego miasta. Spotkanie w tej sprawie z Burmistrzem Miasta Hajnówka oraz ze Starostą, przy udziale Nadleśnictwa Hajnówka, odbyło się 2 września 2019 r. Dotyczyło problemu podtopień terenów miejskich. Przyjęto wówczas wnioski zmierzające do redukcji lokalnych podtopień w obszarze miasta w zlewni rzeka Leśna Prawa. Stąd pojawiła się potrzeba przyjęcia odpowiedniego planu inwestycyjnego.

Obecny podczas  briefingu z dnia 27 maja br. Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka: Ireneusz Roman Kiendyś powiedział: - Po spotkaniu z września 2020 wystąpiliśmy o zagospodarowanie rzeki Leśnej Prawej w Hajnówce. Nawet leśnicy wtedy się wypowiedzieli, że wejście na teren Białowieskiego Parku Narodowego jest niemożliwe. Koncepcja to nie to samo co roboty, raporty przy koncepcji stwierdzą co należy zrobić, jakie prace wykonać. Podtopienia pojawiają się przy każdych większych opadach.

Postępowanie ogłoszone przez Wody Polskie dotyczy wykonania koncepcji programowo-przestrzennej. Koncepcja nie zakłada ingerencji w obszary chronione Puszcza Białowieska, obszar Natura 2000. Obszar planowanych prac ten obejmuje miasto Hajnówkę oraz bezpośrednio przyległy teren do granic miasta. Dla podjęcia działań na wskazanym odcinku niezbędne jest zbadanie uwarunkowań hydrologicznych całej zlewni rzeki Leśna Prawa.

Prace umożliwiające swobodny przepływ wód na odcinku 2 km rzeki Leśna Prawa na wysokości miasta Hajnówki będą prowadzone dopiero po analizie odcinka zlewni usytuowanego na długości 20 km - od miasta Hajnówki do ujścia rzeki, nakreślając kierunek działań Wód Polskich ze względu na to, że rzeka ta przepływa na odcinku poniżej miasta Hajnówka przez tereny zalesione, prawnie chronione, w tym rezerwat przyrody i obszar Natura 2000. Konieczna jest zatem weryfikacja, jak udrożnienie 2 km rzeki wpłynie na tereny znajdujące się poniżej. W ramach koncepcji opracowanych zostanie kilka wariantów prac, umożliwiając ich ocenę oraz wybór optymalnego rozwiązania, które zapewni ochronę ludzi i ich mienia, a jednocześnie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Analiza całego obszaru nie oznacza, że na tym obszarze prowadzone będą prace - koncepcja to analiza rozwiązań i wybór najlepszego z nich dla mieszkańców i przyrody.

http://lublin.wody.gov.pl/aktualnosci/740-informacje-na-temat-koncepcji-wod-polskich-dotyczacej-miasta-hajnowka