Lubelski Zalew Zemborzycki stanowi integralną część ekosystemu rzeki Bystrzycy. Jednocześnie jest dobrem publicznym, które służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej  Lublina i okolic.  

Kierując się w gospodarowaniu wodami zasadą wspólnych interesów, współdziałania administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych instytucji oraz społeczności,  Wody Polskie, podpisały szereg umów i porozumień o współpracy na rzecz Zalewu Zemborzyckiego.  Wśród nich  są porozumienia z lokalnymi uczelniami wyższymi, z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej, Uniwersytetem Przyrodniczym  oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Teraz przyszedł czas na realizację wspólnych celów i zamierzeń „zalewowych”  z Politechniką Lubelską, z którą w ostatnim czasie  podpisaliśmy porozumienie o współpracy w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego.

W imieniu Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, porozumienie z Politechniką Lubelską, reprezentowaną przez Rektora Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Patera, podpisała Agnieszka Szymula Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Na mocy niniejszego porozumienia strony zobowiązują się do realizacji wspólnych działań,a w szczególności do współpracy w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych poprzez prowadzenie zrównoważonej gospodarki wodnej w celu utrzymania odpowiedniej retencji w zlewni rzeki Bystrzycy i Zalewu Zemborzyckiego oraz w zakresie konsultacji eksperckiej z lubelskimi ośrodkami naukowymi.