W dniu dzisiejszym, 2 marca  w siedzibie lubelskiego  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Wieprz w m. Rońsko, gmina Krasnystaw w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego miasta Krasnystaw". Umowa została zawarta pomiędzy PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, a firmą "WODEX" Przedsiębiorstwo Budowlane i Handlowe Sp. z o.o. Ze strony Wód Polskich umowę podpisała Agnieszka Szymula, Dyrektor RZGW w Lublinie, a wykonawcę reprezentował prezes "WODEX"- u  inż. Jerzy Rafał  oraz jego zastępca Tomasz Rafał. 

Jednym z filarów zadaniowych Wód Polskich jest ochrona mieszkańców oraz ich mienia przed powodzią i suszą.  Na terenie całego kraju realizowanych jest wiele inwestycji wpisujących się w ochronę przeciwpowodziową.

Na obszarze administrowanym przez lubelski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej istnieje kilka zbiorników wodnych o takim właśnie charakterze.

Budowa zbiornika Rońsko jest dużym wyzwaniem i kluczową inwestycją dla lubelskich Wód Polskich.

- Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest to inwestycja dla Krasnegostawu i okolic, będzie to kolejny zbiornik po Nieliszu, który prócz funkcji przeciwpowodziowej będzie również pełnił funkcję retencyjną – poinformowała Agnieszka Szymula, Dyrektor RZGW Lublin.

- Z dniem podpisania umowy przystępujemy do realizacji koncepcji programowo-przestrzennej dla niniejszego zadania.  Razem z samorządem i wykonawcą będziemy zastanawiać się nad różnymi wariantami realizacji projektu – dodała Dyrektor Szymula.

 - Dla  mieszkańców Krasnegostawu dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym. Rzeka Wieprz wylewa co kilka lat, zabierając mieszkańcom cały ich życiowy dobytek. Budowa nowego zbiornika da wiarę i nadzieję, że powódź ich już nie dotknie.  

Tworzenie zbiorników retencyjnych i rezerwuarów wody podczas suszy jest bardzo ważne dla rolników zwłaszcza w kontekście przeciwpowodziowym, ale również w kontekście walki z suszą.

Nasze miasto, nasz cały region jest też dotknięty brakiem inicjatyw gospodarczych. Przedmiotowy zbiornik będzie także spełniać funkcję rekreacyjną, a to z kolei przyczyni się do rozwoju i tym samym  pobudzenia lokalnej gospodarki – wskazał Robert Kościuk, Burmistrz Krasnegostawu.

R 1

R 2

R 6