Retencja korytowa odpowiedzią na suszę na obszarach rolniczych.

Obszar administrowany przez lubelskie Wody Polskie jest regionem, w którym rolnictwo stanowi ważną gałąź gospodarki. Dlatego inwestycje na rzecz retencji są na tym terenie niezbędne.

W swoich zasobach posiadamy znaczącą ilość urządzeń piętrzących, m.in. jazów i zastawek, a 45 z nich zostało wytypowanych do remontu i modernizacji. W ramach programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych Wody Polskie odbudują i zmodernizują 85 obiektów piętrzących, co pozwoli nawodnić okoliczne pola uprawne.

PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie  w ramach retencji korytowej ukończył realizację zadania polegającego na zwiększeniu zdolności retencyjnej zlewni rzeki Bronka poprzez naprawę budowli piętrzących. Dzięki tym pracom spowolniony zostanie  spływ wód, zwiększając tym samym retencję w korycie rzeki. Nastąpi wzrost  poziomu wód gruntowych, poprawi się  mikroklimat i bioróżnorodność przy zachowaniu przepływów środowiskowych w okresach niżówek.