W ramach przeciwdziałania skutkom suszy Wody Polskie już realizują inwestycje, które wpływają na poprawę bilansu wodnego kraju. Na ten cel w 2020 roku przeznaczono ponad 2 mld złotych. Dodatkowo 380 mln  zabezpieczono na prace utrzymaniowe, które obejmą ponad 4 tys. zadań. „Tylko kompleksowe inwestycje w działania pro-retencyjne mogą przynieść wymierne skutki w przeciwdziałaniu suszy” – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami na jazie Bęczyn Przemysław Daca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W przeglądzie urządzeń hydrotechnicznych w ramach realizacji kształtowania zasobów wodnych i retencji korytowej na terenach rolniczych w gminie Urzędów (województwo lubelskie) uczestniczyli Kazimierz Choma - Poseł na Sejm RP, Andrzej Rolla – Starosta Kraśnicki, Paweł Dąbrowski - Burmistrz Urzędowa oraz przedstawiciele organizacji rolniczych w tym Gustaw Jędrejek - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

„Kluczowym znaczeniem dla rolnictwa jest dostępność wody w okresach suszy, co zapewni odtworzenie dwufunkcyjności obiektów melioracyjnych. W tym celu Wody Polskie wraz z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników wdrażają Program Kształtowania Zasobów Wodnych na terenach rolniczych” – mówił Prezes Daca.

„Zadaniem jazu kozłowego Bęczyn, przy którym obecnie się znajdujemy, jest zabezpieczenie przed erozją denną i piętrzenie wody w rzece do wysokości 1 m. Pozwala to nawodnić użytki zielone poprzez system rowów melioracyjnych na obszarze 7 ha. Piętrzenie na jazie daje retencję korytową w ilości 16.800 m3” – kontynuował Prezes.

Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych realizowany jest w ramach działań programu #STOP SUSZY!, który ma na celu poprawić zdolności retencyjne cieków i obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, przepusto-zastawek i innych urządzeń. Dzięki temu w okresach niżówek i niedoborów opadów w określonych miejscach na rzekach i kanałach będzie prowadzone czasowe podpiętrzanie wód zapewniające ich przekierowanie do systemów rowów melioracyjnych połączonych z tymi ciekami. Zastosowanie tych rozwiązań będzie wpływało korzystnie na bilans wodny na danym terenie.