Dzięki Wodom Polskim udało się nawodnić obszar blisko 500 ha użytków rolnych w gminie Drelów w województwie lubelskim.

Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych, które oddziałują na środowisko i całą gospodarkę.

W ramach przeciwdziałania jej skutkom Wody Polskie już realizują inwestycje, które wpływają na poprawę bilansu wodnego kraju. Na ten cel w 2020 roku przeznaczono ponad 2 mld zł. Dodatkowo 380 mln zabezpieczono na prace utrzymaniowe, które obejmą ponad 4 tys. zadań. Tylko kompleksowe inwestycje w działania pro-retencyjne mogą przynieść wymierne skutki w przeciwdziałaniu suszy.

Skuteczną metodą w zwalczaniu skutków suszy jest retencja korytowa, której zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych.   Wody Polskie w ciągu 3 lat przeznaczą dodatkowe 154,7 mln zł na realizację inwestycji poprawiających bilans wodny na terenach rolniczych, dzięki przywracaniu funkcji nawadniającej w istniejących systemach melioracyjnych oraz zwiększenia retencji korytowej w rzekach i kanałach. Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych realizowany jest w ramach działań programu #STOP SUSZY! Jego celem jest poprawa zdolności retencyjnych cieków i obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, przepusto-zastawek i innych urządzeń.  Dzięki temu  w okresach niżówek i niedoborów opadów w określonych miejscach na rzekach i kanałach będzie prowadzone czasowe podpiętrzanie wód, zapewniające ich przekierowanie do systemów rowów melioracyjnych połączonych z tymi ciekami. Przy stosunkowo niskich nakładach finansowych zastosowanie tych rozwiązań wpłynie korzystnie na bilans wodny na danym terenie. Tylko w tym roku nakłady na zadania retencji korytowej w Polsce wyniosą 60 mln zł. Ostatecznym efektem trzyletniego programu będzie zwiększenie wskaźnika retencji wód w Polsce o ok 1%.

Susza rolnicza w sposób szczególny dotknęła województwo lubelskie, którego jednym  z głównym sektorów rozwojowych jest rolnictwo.

W odpowiedzi na taki stan lubelskie Wody Polskie realizują prace utrzymaniowe i inwestycyjne na rzekach: Liwiec, Kosówka, Bronka, Mogielnica, Minina, Krzewianka, Wełnianka oraz Krzna. Realizacja tych działań wpłynie na poprawę stanu technicznego budowli piętrzących oraz tym samym znaczne zwiększy poziom retencji. Na obszarze RZGW Lublin zostanie zmodernizowanych 45 urządzeń wodnych zwiększających poziom retencji  o 582 tys m3. Zasięg oddziaływania rolniczego dla wskazanych prac wynosi ok. 1 356 ha. Łączny koszt przedsięwzięcia to 4 mln 628 tys. Zmodernizowane jazy, zastawki pozwolą na podpiętrzanie wody i skierowanie jej do systemu rowów melioracyjnych połączonych z ciekami głównymi. Efektem będzie wzrost poziomu wód gruntowych na okolicznych terenach.

Pierwszym na obszarze działania RZGW w Lublinie, pilotażowym rozwiązaniem wykorzystującym retencję korytową oraz sieć rowów melioracyjnych były działania podjęte w gminie Drelów. „Udało nam się przywrócić  nawodnienie czyli retencję korytową, poprzez piętrzenie wody na kanale Wieprz-Krzna. Dzięki temu w kanałach doprowadzających,  znalazła się woda. W taki sposób nawadniamy ok 500 ha użytków rolnych. Jest to nasz wielki sukces bo od 16 lat na tym terenie nikt wody nie widział!” powiedział podczas roboczej wizyty na Jazie Augustówka, Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Spotkanie na jazie odbyło się w ramach realizacji kształtowania zasobów wodnych i małej retencji na terenach rolniczych.

Wody Polskie będą skupiały swoje działania przeciwsuszowe na melioracji oraz retencji korytowej. W całej Polsce zostanie wyremontowanych ponad 650 urządzeń piętrzących wodę.

Jak podkreślił obecny na spotkaniu Piotr Kazimierski, wójt gminy Drelów „Dzięki temu, że mamy system instalacji nawadniającej możemy  zatrzymać wodę w ciekach melioracyjnych i pozwolić na pełny rozwój gospodarki rolnej. Dzięki Wodom Polskim i wodzie wróciło życie na teren naszej gminy”.

Prezes Daca zwrócił również uwagę na istotną rolę współpracy Wód Polskich z jednostkami samorządowymi, starostami, gminami. „Chcemy zawiązać wspólnie tzw. „partnerstwo wodne”, w skład którego wchodziliby pracownicy PGW Wody Polskie, ale też   lokalni mieszkańcy, rolnicy oraz przedstawiciele instytucji doradczych. Razem moglibyśmy wypracować wspólne stanowiska odnośnie budowy czy prac remontowych na budowlach piętrzących”.

Wizytę Prezesa WP na terenie gminy Drelów zwieńczyło podpisanie z Wójtem gminy porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy w ramach zadania pn.: „Realizacja nawodnień w Gminie Drelów".