Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie przeprowadził szereg konsultacji dotyczących rewitalizacji i przebudowy Zalewu Zemborzyckiego. Wśród nich były konsultacje społeczne z mieszkańcami Lublina, z Radnymi Rady Miasta Lublin, przewodniczącymi Rad Dzielnic, instytucjami związanymi z Wodami Polskimi porozumieniami o współpracy w ramach rewitalizacji zbiornika oraz z lubelskimi Stowarzyszeniami Naukowo – Technicznymi.

Tym razem przyszedł czas na konsultacje z przedstawicielami środowisk naukowych Lublina.

Na mocy podpisanych umów o współpracy z lubelskimi uczelniami wyższymi  (Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej) w organizowanym w dniu 4 grudnia br.  spotkaniu  konsultacyjnym,  dotyczącym wyboru wariantu rewitalizacji zbiornika Zemborzyckiego, uczestniczyli delegowani przez rektorów naukowcy, stanowiący tzw. „naukowe ciało doradcze”.

W niniejszym spotkaniu uczestniczył Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca, Zastępca Prezesa WP ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś, Dyrektor Biura Prezesa WP Sergiusz Kieruzel oraz  Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w Wodach Polskich, Wojciech Skowyrski.  Lubelskie RZGW reprezentowała Dyrektor Agnieszka Szymula.

Przebieg spotkania składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy to przedstawiona i omówiona,  prezentacja koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji Zalewu wraz ze wszystkimi trzema opracowanymi wariantami dla jej realizacji.

Drugą część konsultacji stanowił panel dyskusyjny.  Wszystkie przedstawione warianty koncepcyjne  poddano szerokiej i merytorycznej dyskusji. Jej przebieg dotyczył m. in. wpływu realizacji prac rewitalizacyjnych na  komponenty środowiskowo -  przyrodnicze, debatowano również nad rodzajem (typem) i rolą zbiornika wstępnego, a także nad działaniami długofalowymi, po przeprowadzonych pracach budowlanych.

Jak powiedział Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich „dyskusja była bardzo owocna, zwrócono uwagę na szereg różnych, istotnych dla zadania problemów, które dotychczas nie były poruszane”.

Wszyscy zgromadzeni na konsultacjach przedstawiciele lubelskiego gremium naukowego zgodnie opowiedzieli się za koniecznością realizacji tak ważnego dla mieszkańców Lublina projektu jakim jest rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego.

„To spotkanie miało na celu wskazać kierunek naszych działań i zaprosić lubelskich naukowców do współpracy na etapie projektowania, niedługo ogłosimy przetarg na projekt i będziemy potrzebować ich wsparcia” – na zakończenie dodał Prezes Daca.