W dniu dzisiejszym, 25 listopada br.  podpisaliśmy kolejne porozumienie o współpracy w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego. Dyrektor RZGW w Lublinie, Agnieszka Szymula zawarła w imieniu Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, porozumienie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie, reprezentowaną przez Dyrektora dr inż. Marka Kamolę. 

Strony podpisanego dokumentu zgodnie stwierdziły, że wśród prowadzonych przez siebie zadań własnych, znajdują wspólne cele i zadania, w których osiągnięciu pomóc może nawiązanie bezpośredniej współpracy. Niniejsze porozumienie jest jednocześnie potwierdzeniem woli podjęcia partnerstwa, zmierzającego do współpracy w wykorzystaniu posiadanego przez Strony potencjału merytorycznego jak również infrastrukturalnego w celu jak najlepszego wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego dla celów przyrodniczych oraz turystycznych, a przy tym także dla dobra wszystkich mieszkańców Lublina.

 

        Ponadto w siedzibie naszego RZGW miało miejsce następne spotkanie z cyklu organizowanych przez lubelskie Wody Polskie szerokich konsultacji, dotyczących projektu „Rewitalizacji i przebudowy Zalewu Zemborzyckiego”.  Uczestnikami spotkania konsultacyjnego byli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz lubelskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. 

Podczas spotkania zaprezentowano wariantowe koncepcje dla realizacji niniejszego projektu.  Wszystkie przedstawione warianty poddano szerokiej i merytorycznej dyskusji,  której przebieg dot. przede wszystkim wpływu realizacji prac budowlanych na wybrane komponenty środowiskowo -  przyrodnicze, głównie na zbiorowiska leśne będące w zlewni zbiornika Zemborzyckiego  jak i na zespół ichtiofauny. Wstępnie ustalono, że przy pracach na napełnionym zbiorniku oddziaływanie nie będzie znaczące. W przypadku prac na zbiorniku opróżnionym, dużym problemem logistycznym może okazać się zagospodarowanie pogłowia ryb szacowanego na ok 200 ton. Rozważania konsultacyjne dotyczyły również potencjalnego zagospodarowania wybranych osadów dennych, logistyki transportu oraz ich wykorzystania.

           Podsumowując dzisiejsze spotkanie można śmiało stwierdzić, iż wszystkie jego strony wypowiadały się jednogłośnie za koniecznością przeprowadzenia rewitalizacji Zalewu w celu naprawy jego stanu technicznego i ekologicznego tak, by mógł służyć mieszkańcom Lublina przez wiele lat.