W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje zamieszczone w mediach społecznościowych przez WWF Polska, informujemy, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na mocy ustawy Prawo wodne od dnia 1 stycznia 2018 r. odpowiedzialne jest za gospodarkę wodną kraju, której priorytetem jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia mieszkańców przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii środowiskowych.
O budowę przedmiotowego wału przeciwpowodziowego (chroniącego 200 budynków mieszkalnych oraz 800 ha użytków rolnych) od kilkudziesięciu lat wnioskowały władze samorządowe na czele z mieszkańcami Gminy Małkinia Górna. Wg map zagrożenia i ryzyka powodziowego przedmiotowy obszar jest najbardziej zagrożony ze względu na brak zamknięcia dolinowego prawostronnym obwałowaniem, jednocześnie istniejący wał nie jest w stanie w pełni zabezpieczyć terenu znajdującego się pomiędzy drogą wojewódzką a linią kolejową, gdzie zachodzi możliwość nagłego podpiętrzenia i zalania istniejących budynków.
Przebieg i umiejscowienie wałów na chwilę obecną nie jest jeszcze znane. Trasa zostanie wytypowana na podstawie prowadzonych, szczegółowych obliczeń hydrologiczno- hydraulicznych. Nie wiemy skąd wizualizacja zamieszczona w poście !!!  Z analiz dotychczasowych dokumentacji technicznych opracowywanych w przedmiotowym terenie wynika, iż w strefie zalewów wodami powodziowymi Bugu znajdują się zabudowania wsi Klukowo i Małkinia Mała – Przewóz, znaczna cześć terenów zabudowanych Małkini Górnej oraz najniżej położone zabudowania wsi Zawisty Nadbużańskie, Zawisty Dziki i Rostki Wielkie. Przedstawiona sytuacja powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.  Należy również zauważyć, że w ramach przedmiotowej inwestycji będzie realizowana pełna procedura środowiskowa tj. sama trasa wału jak i elementy projektowane zostaną poddane procedurze o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, czyli będzie przygotowywana karta informacyjna przedsięwzięcia i inne niezbędne załączniki do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Ze swojej strony zapewniamy, że jako jednostka odpowiedzialna za wody powierzchniowe mamy na celu również ochronę zasobów środowiskowych przy racjonalnym gospodarowaniu infrastrukturą hydrotechniczną.
 
 
 
 
Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej,
RZGW w Lublinie