Informujemy, że pierwsze śnięcie małży w Zalewie Zemborzyckim pracownicy Wód Polskich zaobserwowali  w dniu 5 sierpnia 2022 r. Śnięte okazy pojawiły się na zbiorniku od strony kompleksu leśnego Dąbrowa. Już od początku służby Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie podjęły działania celem usunięcia martwych osobników. Jesteśmy cały czas na miejscu i monitorujemy na bieżąco sytuację.
 
Ponadto nasze Gospodarstwo jest w niniejszej sprawie w ciągłym kontakcie i w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie oraz członkami Polskiego Związku Wędkarskiego, który jest użytkownikiem obwodu rybackiego na Zalewie Zemborzyckim.   
Wyniki badań wody pobranej ze zbiornika przez WIOŚ na początku sierpnia nie wykazały istotnych różnic w zakresie stanu i składu fizyko-chemicznego wody. W dniu 11 sierpnia ponownie pracownicy WIOŚ pobrali próbki wody do badań. Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie nie odbiega od normy.
 
Większość śniętych małż to osobniki dorosłe. Jak wyjaśnia ekspert RZGW Lublin, przyroda gospodaruje nie jednostką, a populacją. Populacje poszczególnych gatunków zwierząt mają różne okresy trwania. W przypadku szczeżui wielkiej czas normalnego życia wynosi około 20-25 lat. Oznacza to, że po osiągnięciu tego wieku, osobniki naturalnie umierają. Jeśli zdarzy się, że jakiś ekosystem (jak np. Zbiornik Zemborzycki) posiada wyjątkowo dobre warunki dla bytowania skorupiaków, liczba zasiedlających ekosystem osobników może być bardzo duża. W takim przypadku zdarzenie wynikające z naturalnej śmiertelności będzie spektakularne z racji swojego rozmiaru. Występująca w przyrodzie cykliczność, pozwala przyjąć założenie, że w tym przypadku mamy do czynienia z zakończeniem życia „starej” części populacji.
 
Wody Polskie reagują w trybie natychmiastowym na wszystkie sygnały od mieszkańców i służb dotyczące pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości w rzekach i zbiornikach wodnych.