HISTORIA ZELEWU


Koncepcja budowy zbiornika wodnego na Bystrzycy w Zemborzycach powstała w połowie ubiegłego wieku. Pomysłodawcą był mgr Kazimierz Bryński, pracownik ówczesnej Katedry Geografii Fizycznej UMCS. Według wstępnych założeń zbiornik miał być wybudowany przy minimalnych nakładach finansowych, m. in. w ramach prac społecznych, podczas których bardzo aktywnie uczestniczyli mieszkańcy Lublina.


Zbiornik miał powstać poprzez przegrodzenie doliny Bystrzycy wałem ziemnym. Pierwsze badania geologiczne rozpoczęto w 1958 roku, a w 1970 roku przygotowano dokumentację hydrogeologiczną oraz geologiczno-inżynierską do projektu technicznego. Równolegle powstały opracowania dotyczące hydrologii i gospodarki wodnej zbiornika. W latach 1972-1973 po przegrodzeniu doliny Bystrzycy wałem ziemnym z jazem betonowym rozpoczęto przygotowania do jego napełnienia. Po pięciomiesięcznym piętrzeniu, zbiornik oddano do użytku funkcjonalnego w dniu 16 lipca 1974 roku.


Zbiornik Zemborzycki jest stosunkowo niewielkim obiektem zaporowym i oprócz funkcji przeciwpowodziowej, służy rekreacji i wypoczynkowi, wędkarstwu, energetyce, a także zwiększa zasoby dyspozycyjne wód podziemnych. W sezonie letnim jest miejscem licznie odwiedzanym przez mieszkańców miasta Lublina. Znajduje się na nim wyciąg nart wodnych, a w jego otoczeniu umiejscowione są ośrodki wypoczynkowe: „Marina” i „Słoneczny Wrotków”.

 

W związku z pogarszającym się od dłuższego czasu stanem ekologicznym wód Zalewu Zemborzyckiego, stał się on obiektem zainteresowań lubelskiego środowiska naukowego. W ostatnich latach przeprowadzono badania dotyczące m. in. hydrologii, jakości fizykochemicznej i biologicznej wód zbiornika, w tym: rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn, wpływu presji pokarmowej ryb, rozwoju roślinności naczyniowej, a także wielkości i charakteru osadów dennych.


Opracowane wyniki badan dały podstawy naukowe do oceny stanu ekologicznego Zbiornika Zemborzyckiego i podjęcia kroków w celu jego rewitalizacji.

 

HARMONOGRAM PRAC


Na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Pani Agnieszki Szymuli, Wojewoda Lubelski potwierdził decyzją z dnia 8 października 2018 roku, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od dnia 1 stycznia 2018 r. reprezentuje i wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód rzeki Bystrzycy i Zalewu Zemborzyckiego oraz gruntów pokrytych tymi wodami.


Na skutek tych regulacji Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca podjął decyzję o przeprowadzeniu rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie, co skutkowało powołaniem przez Prezesa w dniu 29 marca b.r. Zespołu do spraw „Przejęcia, rewitalizacji i przebudowy Zalewu Zemborzyckiego”.


Przetarg na wykonanie dokumentacji programowo – przestrzennej dla zadania pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” ogłoszono w dniu 16 kwietnia 2019 roku. Do przetargu zgłosił się jeden wykonawca.


W wyniku dalszych prac zespołu w dniu 29 kwietnia b.r. opracowano i przedłożono Prezydentowi Miasta Lublin propozycje rozgraniczeń nieruchomości i innych regulacji mających na celu ostateczne przeniesienie zarządu nad przedmiotowym zbiornikiem do struktury własności Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wody Polskie.


Kolejnym etapem było podpisanie pod koniec kwietnia b.r. porozumienia o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Zakres niniejszego porozumienia obejmuję wymianę wzajemnych doświadczeń w ramach realizacji zamierzeń o charakterze naukowym i gospodarczym, a także prowadzenia badań naukowych mających na celu prace związane z rewitalizacją Zalewu Zemborzyckiego.


Oferta na wykonanie dokumentacji programowo – przestrzennej dla zadania pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” została sprawdzona pod względem formalnoprawnym.

Podpisanie umowy z wykonawcą WTU Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kołodziejska 18a, na kwotę 264 450 pln brutto odbyło się 15 maja br. w siedzibie RZGW w Lublinie.