Publikacje naukowe:

 1. Bałaga K., Maruszczak H., 1981: Rozwój współczesnego dna doliny Bystrzycy w świetle badań torfów w Zemborzycach koło Lublina. Folia Soc. Sc. Lublinensis 23, Geogr., 1/2: 61-66.
 2. Tuszko A., Bobrowska I., Mularczyk Z., 1981: Analiza wyjściowych warunków hydrogenicznych obszaru oddziaływania ujęcia wody w Prawiednikach dla miasta Lublina z pokładów kredowych w oparciu o dane z 1971 roku. Maszynopis SIiTWM, Warszawa.
 3. Łoś M. J., Michalczyk Z., 1984: Wpływ gospodarki wodnej Lublina na przepływ Bystrzycy. Gosp. Wodna, 1: 12-14.
 4. Radwan S., Jarzynowa B., Zwolski W., Girsztowtt K., Kowalczyk Cz., Kowalik W., Paleolog A. 1988: Ekologiczna charakterystyka wód górnego i środkowego biegu rzeki Bystrzycy lubelskiej, jego dopływów oraz Zalewu Zemborzyckiego. Rocz. Nauk. PZW, z. 1: 123–156.
 5. Radwan S., Zwolski W., Jarzyna B., Paleolog A., Kowalczyk Cz., Kowalik W. 1989: Fauna of the Zemborzyce Reservoir. Arch.. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol., 33: 539–547.
 6. Michalczyk Z., Łoś M., 1996: Koncepcja zasilania zasobów wód podziemnych ze zbiorników retencyjnych w zlewni Bystrzycy Lubelskiej. [W:] Mała retencja w kształtowaniu środowiska. Zeszyty Naukowe AR Wrocław nr 289, Wrocław, 99-108.
 7. Rechulicz J., 1997: Połowy wędkarskie w Zbiorniku Zemborzyckim koło Lublina. Komunikaty Rybackie. 2, 37: 9 – 10.Michalczyk Z. (red.), 1997: Strategia wykorzystania i ochrony wód w dorzeczu Bystrzycy. Wydawnictwo UMCS. Lublin, 1-192.
 8. Chmielewski T.J., Łopucka A., Michalewska I., Kornijów R., 1998: Ocena naturalnej chłonności rekreacyjnej rejonu Zalewu Zemborzyckiego. NAVIP Lublin, materiały niepublikowane: 1 – 57.
 9. Kornijów R., 1999: Ocena aktualnej i docelowej pojemności rekreacyjnej Zalewu Zemborzyckiego. Materiały Konferencji nt. „Biologiczne aspekty funkcjonowania zbiorników zaporowych”. Lublin 9-12 wrzesień 1999: 35-37.
 10. Banak E. (red.), 2002: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Tom II. Kierunki polityki przestrzennej. Biuro Planowania Przestrzennego, Lublin: 1 – 133.
 11. Gołdyn R., 2004: Proces eutrofizacji zbiorników zaporowych i wykorzystanie roślinności wodnej do poprawy jakości wód. Konferencja nt. „Jak poprawić stan ekologiczny Zalewu Zemborzyckiego” – referat plenarny, Lublin 24 luty 2004, 6: 1-11.
 12. Pawlik-Skowrońska B., Skowroński T., Pirszel J., Adamczyk., 2004: Relationship between cyanobacterial bloom composition and anatoxin- a and microcystin occurence in the eutrophic dam reservoir (SE Poland), Pol. J. Ecol. 52: 479-490.
 13. Pawlik-Skowrońska B, Skowronski T, Pirszel J, et al., 2004: Relationship between cyanobacterial bloom composition and anatoxin-A and microcystin occurrence in the eutrophic dam reservoir (SE Poland). POL J ECOL 52 (4): 479-490.
 14. Demetraki-Paleolog A., 2005: Qualitative and quantitative composition of planktonic Rotifers in Zemborzyckie Reservoir. Teka Kom.Ochr. i Kształt. Środ. Przyrod., 2: 115–121.
 15. Radwan S., (red.), 2006: Zalew Zemborzycki. Struktura ekologiczna, antropogeniczne zagrożenia i ochrona Monografia przyrodnicza. Wyd. Akademii Rolniczej, Lublin: 1-99.
 16. Ligęza, S., Smal, H., Pietruczuk, D. 2007: Nitrogen forms in bottom sediments of the dam reservoir Zalew Zemborzycki. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 4, 132-138.
 17. Solis M., 2007: Phytoplankton of Zalew Zemborzycki dam reservoir. A phenomenon of water bloom. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. - OL PAN, 4, 237-242.
 18. Pawlik-Skowrońska B., Adamczyk A., Skowroński T., 2007: Badania dynamiki rozwoju toksycznych sinic i produkcji cyjanotokasyn w Zbiorniku Zemborzyckim w latach 2001-2006. Materiały Pokonferencyjne: „Jak poprawić stan ekologiczny Zbiornika Zembrzyckiego w Lublinie” – referat plenarny. Lublin 17 kwiecień 2007 rok.
 19. Michalczyk Z., 2007: Hydrologiczna rola Zalewu Zemborzyckiego. Materiały Pokonferencyjne: „Jak poprawić stan ekologiczny Zbiornika Zembrzyckiego w Lublinie” – referat plenarny. Lublin 17 kwiecień 2007.
 20. Girsztowtt Z., 2007: Gospodarka rybacka w Zalewie Zemborzyckim. Materiały Pokonferencyjne: „Jak poprawić stan ekologiczny Zbiornika Zembrzyckiego w Lublinie” – referat plenarny. Lublin 17 kwiecień 2007.
 21. Sender J., 2007: Sources of threats and directions of macrophytes structure changes in the Zemborzycki Reservoir. Teka Komis. Ochr. Kształ. Śr. Przyr. 2007 vol. 4 s. 221-228.
 22. Mieczan T., Tarkowska-Kukuryk M. 2008:Influence of water chemistry on the structure of planktonic ciliate communities across a freshwater ecotone in the eutrophic dam reservoir (E Poland). Archives of Environmental Protection 34: 63-70.
 23. Chmiel S., Głowacki S., Michalczyk Z., Sposób J., 2009: Some issues in the assessment of eutrophication of river waters as a consequence of the construction of a storage reservoir (on the example of the Bystrzyca River). Ecohydrology and Hydrobiology. Vol. 9 (2-4); 175-179.
 24. Czyżowski P., Drozd L., Karpiński M., Goleman M., Tajchman K., 2009: Uszkodzenia drzew przez bobra europejskiego (Castor fiber) na terenie Lublina. Zagrożenia biotopów przekształconych przez człowieka / pod red. Kazimierza Sporka Opole, Uniwersytet Opolski, 2009,: 145-154., 978-83-929316-1-4.
 25. Rodzik J., Dobrowolski R., Melke J. 2009: Estimation of kind, amount and mechanism of sedimentation in the Zemborzyce Reservoir near Lublin. TEKA Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN, 6: 261-276.
 26. Stani M., Poncet A., 2009: Biologiczna rekultywacja Zbiornika Zembrzyckiego. Wodociągi –Kanalizacja, 6(64)/2009: 20-21.
 27. Sierosławska A, Rymuszka A, Kalinowska R, Skowroński T., Pawlik-Skowrońska B. et al., 2010: Toxicity of cyanobacterial bloom in the eutrophic dam reservoir (southeast Poland). Environ Toxicol Chem 29 (3): 556-560.
 28. Sender J., Kułak A., 2010: Significance and development of small water reservoir in the nearest neighbourhood of Zemborzycki Reservoir in lublin. Teka Komis. Kształ. Śr. Przyr. vol. 7 s. 365–373.
 29. Kułak A., Maślanko W., Sender J., 2010: Wpływ zagospodarowania zlewni bezpośredniej na rozwój roślinności wodnej Zalewu Zemborzyckiego. [w:]Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie : monografia 2010. t. 1 / [red. Wiśniowska-Kielian B.] Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2010, s. 355-361, 978-83-60633-47-2.
 30. Kułak A., Waryszak P., 2010: A study of size and structure of tourist movement in 1998-2010 around the Zemborzycki Reservoir in Lublin. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 7: 192-202.
 31. Roguska A., Grzywaczewska T. red. 2010. Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2010 roku. Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin: 1 – 106.
 32. Roguska A. red., 2012: Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2012 roku. Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Lublin: 1 – 125.
 33. Pawlik-Skowrońska B., Toporowska M., Rechulicz J., 2012: Simultaneous accumulation of anatoxin-a and microcystins in three fish species indigenous to lakes affected by cyanobacterial blooms. Oceanol Hydrobiol. Stud. 41 (4) : 53-65.
 34. Pawlik-Skowrońska B., Kalinowska R., Skowronski T., 2013: Cyanotoxin diversity and food web bioaccumulation in a reservoir with decreasing phosphorus concentrations and perennial cyanobacterial blooms. Harmful Algae 28: 118-128.
 35. Sender J., Demetraki-Paleolog A., 2013: Ecotones in estuary zone of the Bystrzyca River close to the Zemborzycki Reservoir – delimitation, classification and valorization. Teka Ochr. i Kształt. Środ. Przyrod., 10: 380–390.
 36. Sender J., Kułak A., 2014: Phytocenotic structure and physico-chemical properties of a small water body in agricultural landscape. Acta Agrobotanica. 2014 vol. 67 (2), s. 31-40.
 37. Dobrowolski R., Rodzik J., Pietruczuk J., Lata L., 2015: Rozpoznanie geologiczne osadów dennych struktury podłoża Zbiornika Zembrzyckiego. [w:] Zalew Zembrzycki w Lublinie szanse i zagrożenia. Urząd Miasta Lublin: 49-61.
 38. Smal H., Ligęza S., Wójcikowska-Kapusta A., Baran S., Urban D., Obroślak R., Pawłowski A., 2015: Spatial distribution and risk assessment of heavy metals in bottom sediments of two small dam reservoirs (south-east Poland). Archives of Environmental Protection. 41 No. 4, pp. 67–80.
 39. Hurba M., 2015: Problemy zagospodarowania Zalewu Zemborzyckiego w działalności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. [w:] Zalew Zemborzycki w Lublinie – szanse i zagrożenia. Wyd. Urząd Miasta Lublin: 7-15.
 40. Michalczyk Z., 2015: Hydrologiczna rola Zalewu Zemborzyckiego. [w:] Zalew Zemborzycki w Lublinie – szanse i zagrożenia. Wyd. Urząd Miasta Lublin:16-28.
 41. Iwaniuk A., 2015: Monitoring jakości wód rzeki Bystrzycy i Zalewu Zemborzyckiego. [w:] Zalew Zemborzycki w Lublinie – szanse i zagrożenia. Wyd. Urząd Miasta Lublin: 29-39.
 42. Kłos J., 2015: Podstawowe zasady gospodarki rybackiej w zbiornikach zaporowych. [w:] Zalew Zemborzycki w Lublinie – szanse i zagrożenia. Wyd. Urząd Miasta Lublin.
 43. Zalewski M., 2015: Możliwości zastosowania koncepcji i metodologii ekohydrologii do rekultywacji Zbiornika Zemborzyckiego. [w:] Zalew Zemborzycki w Lublinie – szanse i zagrożenia. Wyd. Urząd Miasta Lublin:40-48.
 44. Dobrowolski R., Rodzik J., Pietruczuk J., 2015: Rozpoznanie geologiczne osadów dennych i struktury podłoża Zbiornika Zemborzyckiego. [w:] Zalew Zemborzycki w Lublinie – szanse i zagrożenia. Wyd. Urząd Miasta Lublin: 49-62.
 45. Chmielewski T., Sender J., Kułak A., 2015: Założenia merytoryczne i monitoring efektów ekologicznych funkcjonowania lagun fitolitoralowych w Zbiorniku Zemborzyckim. [w:] Zalew Zemborzycki w Lublinie – szanse i zagrożenia. Wyd. Urząd Miasta Lublin.
 46. Pawlik-Skowrońska B., Toporowska M., Kalinowska B., 2015: Badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w Zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych. [w:] Zalew Zemborzycki w Lublinie – szanse i zagrożenia. Wyd. Urząd Miasta Lublin: 63-67.
 47. Pęczuła W., 2015: Wstępne badania nad rolą ryb w kształtowaniu sieci troficznych ekosystemów Zbiornika Zemborzyckiego w aspekcie potencjalnych działań rekultywacyjnych. [w:] Zalew Zemborzycki w Lublinie – szanse i zagrożenia. Wyd. Urząd Miasta Lublin: 68-72.
 48. Goral R., 2015: Koncepcja oczyszczania i autonomicznej rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego. [w:] Zalew Zemborzycki w Lublinie – szanse i zagrożenia. Wyd. Urząd Miasta Lublin: 73-79.
 49. Sołdaj A., 2015: Kontrola zakwitu algi i sinic w Zbiorniku Zemborzyckim z wykorzystaniem technologii ultradźwięków. [w:] Zalew Zemborzycki w Lublinie – szanse i zagrożenia. Wyd. Urząd Miasta Lublin: 80-90.
 50. Chróst R., Wojciechowicz W., 2015: Zalety kompleksowej bioremediacji mikrobiologicznej silnie zeutrofizowanych wód i osadów dennych w zbiornikach wodnych na przykładzie zastosowań probiotyków środowiskowych Eco Tabs. [w:] Zalew Zemborzycki w Lublinie – szanse i zagrożenia. Wyd. Urząd Miasta Lublin.
 51. Pęczuła W, Pawlik-Skowrońska B., Michalczyk Z. Dobrowolski R., 2017: Cyanobacterial blooms as a challenge for water managers and municipal authoritiies- a study case of Zembrzycki Reservoir in Lublin. Proceedings of the 36th International Conference of the Polish Phycological Society (B. Pawlik-Skowrońska, W. Pęczuła eds). Lublin- Kazimierz Dolny, May 2017, p.67.
 52. Kułak A., 2017: Kształtowanie Środowiska Doliny Bystrzycy w Rejonie Zalewu Zemborzyckiego: Retrospekcja, Diagnoza, Oferta. Autoreferat rozprawy doktorskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, s. 35.
 53. Pawlik-Skowrońska B., Toporowska M., Niedźwiecki M., 2018: Survival of harmful cyanobacteriain the Bystrzyca river outflowing from a dam reservoir in Lublin ( E. Poland). Materiały Konferencyjne 37Th International Conference of the Polish Phycological Society . Kraków- Dobczyce , May 2018. p. 34.
 54. Pawlik-Skowrońska B., Toporowska M., Rechulicz J., 2018: Szkodliwe sinice w rzece Bystrzycy ( W. Polska); produkcja toksyn i ich akumulacja w rybach. XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich. Wrocław, wrzesień, 2018. str. 167.
 55. Sender J., Grabowski M., Urban D., Demetraki-Paleolog A., 2018: Preliminary study of water quality improving in storage reservoir by introducing of artificial phytolittoral. Ochr. Śr., t. 20 s. 392-416.
 56. Budzyńska A., Rosińska J., Pełechata A., Toporowska M., Napiórkowska-Krzebietke A., Kozak A., Messyasz B., Pęczuła W., Kokociński M., Szeląg-Wasielewska E., Grabowska M., Mądrecka B., Niedźwiecki M., Alcaraz Parraga P., Pełechaty M., Karpowicz M., Pawlik-Skowrońska B.,2019: Environmental factors driving the occurence of the invasive cyanobacterium Sphaerospermopsis aphanizomenoides (Nostocales) in temperate lakes. Science of the TotalEnvironment, 650.
 57. Mieczan T., Rudyk-Leuska N., 2019: Seasonal dynamics of the epibiont food web on Unio tumidus (Philipsson, 1788) in eutrophic reservoir. European Journal of Protistology 69: 138-150.

Ekspertyzy i projekty badawcze:

 

 1. Bryński K., 1956: Założenia projektowe budowy jeziora dla miasta Lublina w dolinie rzeki Bystrzycy. Archiwum UMCS.
 2. Maruszczak H., 1958: Dokumentacja geologiczno-techniczna obszaru projektowanego sztucznego jeziora w Zemborzycach. Maszynopis. Archiwum Urzędu Miasta Lublin.
 3. Hydroprojekt, 1980: Określenie przebiegu fali i skutków awarii - Ekspertyza prognozująca skutki fali wodnej wywołanej ewentualną awarią zbiornika Zemborzyce na rzece Bystrzycy, Hydroprojekt Warszawa, 1980 r.
 4. Radwan S. (red.), 2003-2006: Badania elementów biologicznych i fizykochemicznych wód zbiornika – badania prowadzone pod kierownictwem prof. dr hab. Stanisława Radwana z Katedry Hydrobiologii i Ichtiologii Akademii Rolniczej w Lublinie.
 5. Kornijów R (red.), 2004: Reakcje ekosystemu na eksperymentalne obniżenie presji pokarmowej ryb w Zbiorniku Zemborzyckim w oparciu o 5 doświadczalnych zagród – badania prowadzone pod kierownictwem prof. dr hab. Ryszarda Kornijowa z Katedry Hydrobiologii i Ichtiologii Akademii Rolniczej w Lublinie.
 6. Kornijów R., 2005: Badania nad rolą ryb w kształtowaniu jakości wody w zbiorniku w oparciu o 10 doświadczalnych zagród – badania prowadzone pod kierownictwem prof. dr hab. Ryszarda Kornikowa z Katedry Hydrobiologii i Ichtiologii Akademii Rolniczej w Lublinie.
 7. Skowroński T., 2003, 2005-2006: Monitoring rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w Zalewie Zemborzyckim – badania prowadzone przez Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk Stację Badawczą w Lublinie pod kierownictwem prof. dr hab. Tadeusza Skowrońskiego.
 8. Pęczuła W., Kornijów R., Gorzel M., Rechulicz J. 2006: Wpływ eksperymentalnej eliminacji ryb na wybrane biocenozy w litoralu eutroficznego zbiornika zaporowego (Zalew Zemborzycki). Raport z badań (czerwiec - wrzesień 2005). Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin (maszynopis).
 9. Dobrowolski R., Melke J., Rodzik J. 2009: Ocena wielkości i jakości sedymentacji zbiornikowej w Zalewie Zemborzyckim. Sprawozdanie z prac wykonanych w roku 2009 na zlecenie Urzędu Miasta Lublin. Maszynopis. Archiwum Urzędu Miasta Lublin.
 10. Stani, 2007: Sprawozdanie z prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska działań na Zbiorniku Zemborzyckim w celu osiągnięcia poprawy jakości jego wód. Materiały Pokonferencyjne: „Jak poprawić stan ekologiczny Zbiornika Zembrzyckiego w Lublinie” – referat plenarny. Lublin 17 kwiecień 2007 rok.
 11. Chmielewski T.J. () 2009: Zimowe badania stanu ekologicznego Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, materiały niepublikowane: 1 – 52.
 12. Chmielewski red., 2010: Raport z realizacji zadania badawczego: Monitoring Zalewu Zemborzyckiego w roku 2010. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody: 1-53.
 13. Goral R., Kotulska M., Wojciechowski J., Perehubka A, Czernaś K., Piekarski W., 2011-2014: Koncepcja programowa rewitalizacji i ochrony wód Zalewu Zemborzyckiego k/Lublina. Wykonawca: R. G. Projekt Lublin: 1 – 20.
 14. Aqua Projekt, 2010: Badanie stanu ichtiofauny w Zbiorniku Zemborzyckim Olsztyn (maszynopis).
 15. Mazur A., 2010: ZZC/U-4 „Wykonanie analiz czynników fizycznych i chemicznych wody gruntowej z piezometrów, wody w litoralu i pelagialu zbiornika oraz opracowanie wyników”. Zadanie wykonano w ramach projektu „Koncepcja ukształtowania płatów litoralu wzdłuż wybranych odcinków brzegów Zbiornika Zembrzyckiego w Lublinie z wykonaniem testowych nasadzeń”. Projekt finansowany przez Urząd Miast Lublin - Wydział Ochrony Środowiska.
 16. Mazur A., 2011. ZZC/U-17/2011 „Wykonanie pomiarów niwelacyjnych oraz zainstalowanie piezometrów. Przeprowadzenie analiz czynników fizycznych i chemicznych wód gruntowych oraz przyległych do zalewu wód powierzchniowych”. Zadanie wykonano w ramach projektu „Rozszerzenie o osiem obiektów sieci piezometrów we wschodnim i zachodnim sektorze Zbiornika Zemborzyckiego oraz przeprowadzenie badań zawartości biogenów w wodach gruntowych i przyległych do piezometrów partiach zbiornika”. Projekt finansowany przez Urząd Miast Lublin - Wydział Ochrony Środowiska. 2011 r.
 17. Sender J., Chmielewski T.J., Kułak A. 2011: Projekt i budowa płatów litoralu (laguna nr 2) nasadzenia roślinności wodnej i pobrzeża oraz monitoring efektów ekologicznych prac wykonanych w latach 2010-2011 w Zalewie Zemborzyckim. Raport z realizacji zadania badawczego. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, materiały niepublikowane: 1 –
 18. Sender J. [kier. proj.], Chmielewski T.J., Mazur A., Kułak A., Jóźwiakowski K., Szydłowski L. 2011: Projekt badawczy nr Koncepcja ukształtowania płatów fitolitoralu wzdłuż wybranych odcinków brzegów Zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie z wykonaniem testowych nasadzeń, sprawozdanie.
 19. Sender J. [kier. proj.], Chmielewski T.J., Kułak A. 2012: Projekt badawczy nr 16/OŚ/12 Przyrodnicze i dydaktyczne zagospodarowanie oczka wodnego w sąsiedztwie 2 lagun fitolitoralowych Zalewu Zemborzyckiego, sprawozdanie.
 20. Sender J. [kier. proj.], Chmielewski T.J., Kułak A., Solis M. 2012: Projekt badawczy nr 167/OŚ/12. Projekt i budowa płatów litoralu (laguna nr 2) nasadzenia roślinności wodnej i pobrzeża oraz monitoring efektów ekologicznych prac wykonanych w latach 2010-2011 w Zalewie Zemborzyckim, sprawozdanie.
 21. Pawlik-Skowrońska B., 2013: Badanie dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w zbiorniku Zembrzyckim na tle warunków środowiskowych, sprawozdanie.
 22. Sender J., Chmielewski T. J., Kułak A., Jaruga C., 2013: Projekt badawczy nr 77/OŚ/13. Monitoring efektów ekologicznych funkcjonowania trzech lagun fitolitoralowych w Zbiorniku Zemborzyckim w 2013 r., sprawozdanie.
 23. Ocena stanu technicznego obiektów Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie ”, sporządzona w maju 2013 przez Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW w Warszawie.
 24. Sender J., Chmielewski T.J., Kułak A. 2013: Monitoring efektów ekologicznych funkcjonowania trzech lagun fitolitoralowych w Zbiorniku Zemborzyckim w 2013 r. Raport z realizacji zadania badawczego. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, materiały niepublikowane: 1 – 44.
 25. Fish Projekt, 2015: Badanie stanu ichtiofauny w Zbiorniku Zemborzyckim w 2015. Fish Projekt, Olsztyn, (maszynopis).
 26. Pawlik-Skowrońska B., 2015:  Badanie dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych, sprawozdanie.
 27. Mieczan T. [kier. proj.], Pawlik-Skowrońska B., Niedźwiecki M., 2015: Projekt badawczy nr109/Oś/15. Wykonanie bilansu związków biogennych w Zalewie Zemborzyckim", sprawozdanie.
 28. Pawlik-Skowrońska B. 2016: Badanie dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w zbiorniku Zembrzyckim na tle warunków środowiskowych, sprawozdanie.
 29. Dobrowolski R., Michalczyk Z., Pawlik-Skowrońska B., Pęczuła W., Szczepaniak Z., 2016: Zalew Zemborzycki – diagnoza aktualnego stanu oraz propozycje strategii działań mających na celu poprawę jakości wody i ograniczenie zakwitów sinic. Wydano przez Urząd Miasta Lublin: 1-126
 30. Pęczuła W., 2016: Opracowanie naukowych podstaw budowy i zasad funkcjonowania zbiornika wstępnego w okolicach ul. Cienistej w Lublinie jako element działań mających na celu poprawę stanu ekologicznego Zalewu Zemborzyckiego – wstępna koncepcja. Wydano przez Urząd Miasta Lublin: 1-35.
 31. Pawlik-Skowrońska B. 2017: Badania dynamiki rozwoju toksyno-twórczych sinic w Zbiorniku Zembrzyckim oraz ich rozprzestrzenianie się w rzece Bystrzycy w 2017 r. z uwzględnieniem warunków środowiskowych, sprawozdanie.