Udział Wód Polskich w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku z wejściem w życie z dniem 23 listopada 2019 r.  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległo brzmienie Art. 397 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zmiana powyższego zapisu skutkuje zmianami w kompetencji organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z Art. 397, ust. 3, pkt 1), lit. b) ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 3:

 • jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,
 • na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,
 • na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 • na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • wymaganych dla przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej co najmniej dla jednej inwestycji lub jednego działania, o których mowa w art. 425 ust. 1, realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia,
 • jeżeli korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych:

 • w zakresie niezastrzeżonym dla Dyrektora RZGW.