ŚNIĘCIE MAŁŻY W ZALEWIE ZEMBORZYCKIM

Pierwsze śnięcie małż w Zalewie Zemborzyckim pracownicy Wód Polskich zaobserwowali  w dniu 5 sierpnia 2022 r. Śnięte okazy pojawiły się na zbiorniku od strony kompleksu leśnego Dąbrowa. Już od początku służby Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie podjęły działania celem usunięcia martwych osobników. Od tego zdarzenia pracownicy Wód Polskich byli cały czas w terenie i monitorowali na bieżąco sytuację.

Ponadto RZGW w Lublinie jest w niniejszej sprawie w ciągłym kontakcie i w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie oraz członkami Polskiego Związku Wędkarskiego, który jest użytkownikiem obwodu rybackiego na Zalewie Zemborzyckim.

Pierwsze próby do badań w celu określenia stanu fizyko-chemicznego wody pobrano na początku i w połowie sierpnia. Wyniki analiz  nie wykazały istotnych różnic w zakresie stanu i składu fizyko-chemicznego wody. Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie nie odbiega od normy.

Większość śniętych małż stanowiły osobniki dorosłe. Jak wyjaśniał ekspert dr Marcin Kolejko z RZGW Lublin, przyroda gospodaruje nie jednostką, a populacją. Populacje poszczególnych gatunków zwierząt mają różne okresy trwania. W przypadku szczeżui wielkiej czas normalnego życia wynosi około 20-25 lat. Oznacza to, że po osiągnięciu tego wieku, osobniki te są mniej odporne na niekorzystne warunki środowiskowe i naturalnie umierają. Jeśli zdarzy się, że jakiś ekosystem (jak np. Zbiornik Zemborzycki) posiada wyjątkowo dobre warunki dla bytowania skorupiaków, liczba zasiedlających ekosystem osobników może być bardzo duża. W takim przypadku zdarzenie wynikające z naturalnej śmiertelności będzie spektakularne z racji swojego rozmiaru. Występująca w przyrodzie cykliczność, pozwala przyjąć założenie, że w tym przypadku mamy do czynienia z zakończeniem życia „starej” części populacji.

W związku z nasileniem zjawiska śnięcia małży podczas długiego weekendu 13-15 sierpnia br., w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 16 sierpnia zostało zorganizowane robocze spotkanie przedstawicieli Wód Polskich, WIOŚ w Lublinie oraz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Lublin. Narada odbyła się w uzgodnieniu z Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką.

Podczas spotkania została omówiona obecna sytuacja panująca na Zalewie Zemborzyckim.  Jak podkreśliła Pani Agnieszka Szymula Dyrektor RZGW w Lublinie – pracownicy Wód Polskich od dnia 5 sierpnia br. prowadzą monitoring Zalewu Zemborzyckiego pod kątem śniętych małży. Każdego dnia Zespół wsparcia RZGW w Lublinie usuwa martwe osobniki, które następnie poddawane są utylizacji przez wyspecjalizowaną firmę. Działania te podejmowane są codziennie łącznie z weekendami. W dalszym ciągu prowadzić będziemy monitoring i utylizować wyrzucane w strefie brzegowej małży.

Z kolei Pan Leszek Żelazny – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił wyniki dotychczasowych kontroli w zakresie podejrzenia zanieczyszczenia wód, ze szczególnym uwzględnieniem Zalewu Zemborzyckiego. Jak powiedział - Dotychczasowe wyniki nie potwierdzają chemicznego skażenia wód Zalewu. Kolejne wyniki poznamy w najbliższych dniach.

Natomiast Konrad Hajczuk - Dyrektor Lubelskiego Biura PZW - Zadeklarował pełną współpracę przy usuwaniu martwych małży ze zbiornika.

PZW, RZGW i WIOŚ  na bieżąco współpracują i wymieniają się informacjami o wszystkich zdarzeniach wstępujących w rzekach i zbiornikach wodnych. O  takich sytuacjach będziemy informować na naszych stronach internetowych.

Ponadto Wody Polskie reagują w trybie natychmiastowym na wszystkie sygnały od mieszkańców i służb dotyczące pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości w rzekach i zbiornikach wodnych.


STAN ZAAWANSOWANIA PRAC DLA ZADANIA „REWITALIZACJA I PRZEBUDOWA ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO”.

 W ramach realizacji projektu wyszczególnionych jest 6 obiektów które będą poddane pracom rewitalizacyjnym i budowlanym:

Obiekt

Zadanie

I

Przebudowa zapory czołowej na dł. 573 mb wraz z jazem w km 32+900 rz. Bystrzyca oraz budowa spustu dennego i przepławki dla ryb

II

Budowa Centrum Edukacyjno-Operacyjnego Wód Polskich "Lublin - Zemborzyce"

III

Budowa zbiornika wstępnego na powierzchni około 35 ha wraz z jazem i przepławką dla ryb

IV

Odbudowa Przepompowni P-2 wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, zlokalizowanym przy ogroblowaniu wstecznym lewym zbiornika głównego

V

Odbudowa ogroblowania wstecznego lewego na długości 1,920 km wraz z ogroblowaniem wstecznym prawym brzegu rzeki Bystrzyca na długości 3,660 km

VI

Pogłębienie czaszy zbiornika głównego Zalewu Zemborzyckiego na powierzchni 280 ha

Obiekty I, IV i V są na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej.  Aktualnie realizowane są wyjaśnienia do raportu oceny oddziaływania na środowisko. W marcu b.r. planowane jest ogłoszenie kolejnych konsultacji społecznych dla prac budowlanych dla ww. obiektów.

Najbardziej zaawansowana jest Budowa Centrum Edukacyjno-Operacyjnego (Obiekt II). Ministerstwo Infrastruktury wydało pozwolenie wodnoprawne. Aktualnie w Urzędzie Miasta Lublin rozpatrywany jest wniosek o pozwolenie na budowę.

 

Budowa zbiornika wstępnego (Obiekt III) jest na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. W ramach szczegółowych badań wykonano dodatkowe odwierty geologiczne, aby jednoznacznie określić oddziaływanie lub brak oddziaływania na ujęcie wody „Prawiedniki”. Obecnie trwa modelowanie hydrauliczne i sporządzanie ekspertyzy, co umożliwi przyjęcie właściwych rozwiązań hydrotechnicznych.

Pogłębienie czaszy zbiornika (Obiekt VI) jest na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. W połowie grudnia 2021 zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące raportu oceny oddziaływania na środowisko. Powiatowy Inspektor Sanitarny i Ministerstwo Infrastruktury przesłali uwagi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Całość materiału dowodowego w sprawie została przekazana wykonawcy.

W celu pogłębienia zbiornika rozpatrywane są wciąż dwa warianty - całkowite usunięcie osadów dolinnych w ilości 6,5 mln m3 lub tylko nowożytnych wprowadzonych do zbiornika wraz z wodami rzeki Bystrzycy o objętości 1,3 m3.

Usuwanie osadów prowadzone będzie za pomocą refulerów z wykorzystaniem kontenerów syntetycznych w celu ich odwodnienia i konsolidacji. Składowane będą na wysokości ulicy Cienistej w miejscu docelowego zbiornika wstępnego. Według wstępnych założeń planowany czas odmulenie wyniesie od 2 do 3 lat.

 

KONSULTACJE NAUKOWE

28 kwietnia 2021 roku odbyło się już drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego”. Jego organizatorem było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.  Spotkanie dotyczyło głównego zadania inwestycji, czyli pogłębienia czaszy zbiornika głównego Zalewu na powierzchni 280 hektarów.

W części pierwszej konsultacji przedstawiciele wykonawcy, firmy HaskoningDHV Polska, zaprezentowali analizę uwarunkowań środowiskowych. Na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej od września 2020 do kwietnia 2021 roku stwierdzono, iż Zalew Zemborzycki wraz z terenami przyległymi posiada walory przyrodnicze w skali lokalnej – jest ważnym miejscem występowania wielu gatunków fauny i flory w obrębie miasta Lublin. Obszar ten spełnia również dużą rolę dla gatunków ptaków przelotnych przy jednocześnie niewielkim znaczeniu dla populacji lęgowych. Do najcenniejszych obszarów pod względem przyrodniczym należy ujście Bystrzycy, obszar przylegający do Bystrzycy od strony wschodniej (miejsce planowanego składowania urobku) oraz zatoka w południowo-wschodniej części zbiornika (tzw. „rękaw”).

W przeprowadzonej analizie warunków hydrogeologicznych określono wpływ jakości wód w Zalewie Zembrzyckim na wody podziemne. Stwierdzono, że wody powierzchniowe pochodzące z  Zalewu i zasilające kredowy poziom wodonośny są dobrej jakości i nie powodują negatywnych zmian w chemizmie wód ujmowanych przez ujęcie Prawiedniki. Głównymi przyczynami zanieczyszczeń warstwy wodonośnej w rejonie Prawiednik jest rolnictwo oraz gospodarka komunalna (związana z odbiorem ścieków i odpadów).

Druga cześć konsultacji poświęcona została ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Analizie poddano m.in. przewidywane skutki dla przedsięwzięcia w przypadku niepodejmowania inwestycji. Do wad zaliczono zmniejszenie pojemności zbiornika, jego zarastanie, rozwój roślinności wodnej i szuwarowej, wzrost dostawy substancji organicznej do wód, wypłycanie zbiornika, nagromadzenie osadów zawierających substancje potencjalnie toksyczne w strefie dna, utrata funkcji przeciwpowodziowej oraz eutrofizacja wód w płytkim zbiorniku. Jako jedyną zaletę wskazano brak negatywnego oddziaływania oraz ingerencji w teren przeznaczony pod planowaną inwestycję.

Ocenie poddane zostały również dwa warianty przeprowadzenia przedsięwzięcia – wnioskowany, możliwy do realizacji na czynnym zbiorniku oraz alternatywny, w którym do jego realizacji konieczne byłoby opróżnienie zbiornika i który wymagałby znacznie większych nakładów finansowych.  W obydwu wariantach określono również przewidywane efekty. Ze względu na stopień ingerencji w miejscowy ekosystem za wariant najkorzystniejszy dla środowiska uznano wariant wnioskowany. O jego wyborze zadecydowały następujące czynniki:

 • mniejszy zakres prac,
 • znacznie mniejsza emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji,
 • znacznie mniejsze negatywne oddziaływanie na ekosystem wodny zbiornika,
 • mniejsze oddziaływanie na jednolite części wód powierzchniowych,
 • kilkukrotnie niższy koszt w porównaniu do wariantu alternatywnego,
 • realność wykonania w zadanym terminie.

Określając przewidywane oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko i miejscowe ekosystemy oceniono, że będzie ono znaczne. Należy jednak podkreślić, że dzięki zastosowanym technologiom oraz działaniom ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko, długofalowe korzyści płynące z polepszenia się jakości wód Zalewu Zemborzyckiego przewyższają okresowe i odwracalne negatywne oddziaływania związane z etapem realizacji przedsięwzięcia.


Konsultacje naukowe

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie zorganizował konsultacje naukowe dotyczące projektu pn: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego”. Spotkanie dotyczyło głównego zadania inwestycji, czyli pogłębienia czaszy zbiornika głównego Zalewu na powierzchni 280 ha.

- Zdając sobie dobrze sprawę, jak ważnym miejscem dla regionu i miasta Lublin jest Zalew Zemborzycki, rozmawiamy o tej inwestycji ze wszystkimi środowiskami. Prowadziliśmy już szeroko zakrojone konsultacje społeczne, teraz chcemy wsłuchać się w głosy środowiska naukowego, jak rozwiązać sprawę przebudowy i oczyszczenia Zalewu  – mówiła Agnieszka Szymula, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Chociaż cały projekt dotyczący rewitalizacji i przebudowy Zalewu Zemborzyckiego składa się z kilku części, jak budowa zbiornika wstępnego, przebudowa przepompowni i zapory czołowej czy budowa centrum edukacyjnego, to główna część tej wielkiej inwestycji dotyczy pogłębienia czaszy zbiornika na powierzchni 280 ha.

Podczas kilkugodzinnych konsultacji, przedstawiciele wykonawcy, firmy HaskoningDHV Polska, która przygotowuje dokumentację projektową zadania, zaprezentowali i szczegółowo omówili zakres prac. Obejmuje on:

 • Pogłębienie czaszy zbiornika głównego Zalewu Zemborzyckiego
 • Drogi technologiczne dla transportu urobku z pogłębienia czaszy zbiornika
 • Wykonanie badań osadów dennych pod względem ponownego wykorzystania
 • Lokalizację składowania osadów wraz z technologią odwodnienia
 • Potencjalne miejsce przyszłościowego składowania i wykorzystania osadów

HaskoningDHV Polska przygotował także wstępne wyniki inwentaryzacji przyrodniczej. Wynika z nich, że Zalew Zemborzycki posiada walory przyrodnicze w skali lokalnej i jest ważnym miejscem występowania wielu gatunków ptaków  - (45 chronionych gatunków ).

W czasie konsultacji zaprezentowano też aktualny stan zamulenia zbiornika. W październiku br. firma przeprowadziła specjalistyczne badania za pomocą łodzi hydrograficznej wyposażonej w echosondę.  Aktualnie wykonywane są również badania geologiczne z wykorzystaniem platformy wiertniczej, które zostaną zakończone do końca bieżącego roku.

Największe zainteresowanie przedstawicieli środowisk naukowych wzbudziła koncepcja przebudowy zbiornika. HaskoningDVH rekomendował jako najbardziej racjonalny, ze względu na koszty, czas realizacji i możliwe do osiągnięcia rezultaty, wariant polegający na budowie zbiornika wstępnego oraz usunięcia osadów biogenicznych i zbiornikowych (gytii ilastej i wapiennej). W tej koncepcji nie byłoby potrzeby spuszczenia wody z Zalewu i tym samym wyłączenia zbiornika z użytkowania.

Zbiornik wstępny miałby za zadanie przede wszystkim minimalizowanie zanieczyszczeń, ograniczenie biogenów i osadów wpływających do Zalewu rzeką Bystrzycą. Uczestnicy konsultacji podkreślili potrzebę większej edukacji ekologicznej wśród rolników i mieszkańców wsi w obszarze spływu wód podziemnych (bezpieczne stosowanie pestycydów) oraz podłączenia do zbiorczej  kanalizacji zwartej zabudowy  wsi Prawiedniki,  Kolonia Prawiedniki i Wygon w gm. Głusk oraz innych miejscowości położonych przy dopływach w zlewni Bystrzycy (likwidacja szamb i dołów chłonnych).

 W czasie konsultacji dzielono się również doświadczeniami z zakresie technologii poboru i transportu osadów, ich odwadniania oraz docelowego wykorzystania. Możliwości w tym zakresie są bardzo duże. Osady nie zakwalifikowane jako odpad zanieczyszczony mogą być wykorzystane np. do nawożenia w rolnictwie, rekultywacji terenów zdegradowanych (w czasie konsultacji wskazywano kopalnię w Bogdance), produkcji energii w procesie spalania (pobliska elektrociepłownia Wrotków) czy też do budowy wałów przeciwpowodziowych lub zapór.

- Od początku projektu rewitalizacji i przebudowy Zalewu Zemborzyckiego prowadzimy nasze działania w sposób transparentny. Dyskusja, którą wywołała prezentacja projektu pogłębienia czaszy zbiornika utwierdza mnie w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku. Ze względu na wielkość i znaczenie projektu wsparcie lubelskiego środowiska naukowego jest nam bardzo potrzebne – podkreśliła Agnieszka Szymula, dyrektor RZGW w Lublinie.

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną konsultacje zostały przeprowadzone w trybie on-line.

Spotkanie wywołało bardzo duże zainteresowanie ze strony lubelskiego środowiska naukowego. Udział w dyskusji wzięli m.in. przedstawiciele UMCS, Uniwersytetu Przyrodniczego, KUL i Politechniki Lubelskiej. Wśród zaproszonych byli także przedstawiciele NOT, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta. Uczestnikami byli także przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, którzy na co dzień, związani są z Zalewem Zemborzyckim jak Polski Związek Wędkarski, Lubelski Okręgowy Związek Żeglarski, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe czy MOSiR Lublin.

Terminy kolejnych konsultacji będą powiązane z dalszymi „kamieniami milowymi” tego projektu, mianowicie  decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,  pozwoleniem wodnoprawnym i  pozwoleniem na realizację inwestycji.

 

INFORMACJA dot. procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” dla obiektów: Budowa Centrum Edukacyjno – Operacyjnego Wód Polskich „Lublin – Zemborzyce” i pogłębienie czaszy zbiornika głównego Zalewu Zemborzyckiego na powierzchni 280 ha

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje:

 • wolno stojący dwukondygnacyjny budynek o pow. całkowitej ok. 1200 m2,
 • projekt zagospodarowania działki z uwzględnieniem zieleni ozdobnej, utwardzenie dróg dojazdowych i placu manewrowego kostką betonową, oświetlenie zewnętrzne budynku wraz z czujnikami zmierzchowymi oraz ogrodzenie działki z bramą wjazdową i furtką
 • system monitoringu wraz z systemem alarmowym,
 • przyłącza do poszczególnych mediów (kanalizacja, wodociągi, gazociąg, energia elektryczna)
 • w budynku zaprojektowane zostaną następujące pomieszczenia:

Zaplecze kontrolno - techniczne

a) Dyspozytornia
b) Serwerownia
c) Rozdzielnia Główna
d) Kotłownia
e) Zaplecze Techniczne
f) Pomieszczenia socjalno – biurowe
g) Pomieszczenie ochrony
h) Sanitariaty
i) Garaż dla 3 stanowiska (sprzęt eksploatacyjny) + w razie konieczności wiaty

Siedziba RZGW w Lublinie
j) Sala konferencyjna dla co najmniej 40 osób
k) Pomieszczenia sanitarne (sanitariaty)
l) Pomieszczenia biurowe dla pracowników PGW WP RZGW w Lublinie (dla ok. 90 osób z uwzględnieniem ilości osób w poszczególnych wydziałach i kierownictwie jednostki),
m) Archiwum jednostki
n) Sala edukacyjna
o) Magazyn na artykuły biurowe i środki czystości
p) Magazyn podręczny usytuowany na poziomie pierwotnej kondygnacji budynku
q) Pomieszczenie magazynowe dla akcesoriów samochodowych
r) Pomieszczenie na kancelarię ogólną
s) Garaż 4 stanowiskowy

 

Dla obiektu pn. Pogłębienie czaszy zbiornika głównego Zalewu Zemborzyckiego na powierzchni 280 ha dokumentację projektową sporządzać będzie firma DHV Hydroprojekt Warszawa.
Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje:

 • Pogłębienie czaszy zbiornika głównego Zalewu Zemborzyckiego na powierzchni 280 ha,
 • Drogi technologiczne dla transportu urobku z pogłębienia czaszy zbiornika,
 • Wykonanie badań osadów dennych pod względem ponownego wykorzystania,
 • Lokalizację składowania osadów dla objętości 1,3 mln m3 i 6,5 mln m3,
 • Potencjalne miejsce przyszłościowego składowania i wykorzystania osadów

Kolejny etap w realizacji projektu rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego

Wody Polskie realizują kolejny etap zadania pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” w Lublinie.

Wszystkie prace realizowane w ramach zadania rewitalizacji lubelskiego zbiornika Zemborzyckiego przeprowadzane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

W dniu 27 kwietnia br. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Agnieszka Szymula podpisała w imieniu Prezesa Wód Polskich, Przemysława Dacy, umowę z firmą WTU Kraków, na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego”. Niniejsza umowa obejmuje w swoim zakresie:

- Przebudowę zapory czołowej na dł. 573 mb wraz z jazem w km 32+900 rz. Bystrzyca oraz budową spustu dennego i przepławki dla ryb.

- Budowę zbiornika wstępnego na powierzchni ok. 35 ha wraz z jazem i przepławką dla ryb.

- Odbudowę Przepompowni P-2 wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, zlokalizowanej przy ogroblowaniu wstecznym lewym zbiornika głównego.

- Odbudowę ogroblowania wstecznego lewego na długości 1,920 km wraz z ogroblowaniem wstecznym prawym brzegu rzeki Bystrzyca na długości 3,660 km.

Konieczność pełnego ubezpieczenia zapory czołowej i jazu piętrzącego pozwoli na zagwarantowanie bezpieczeństwa terenów poniżej zbiornika zwłaszcza ulicy Nałkowskich i Wapiennej. Wykonanie upustu dennego oraz odmulenie czaszy da możliwość zwiększenia pojemności użytkowej, a tym samym powodziowej zbiornika. Wykonanie zbiornika wstępnego umożliwi poprawę jakości wody, a także ograniczy jego zamulanie oraz pojawianie się sinic co w konsekwencji pozwoli na większe wykorzystanie zbiornika m.in. dla celów gospodarki rybackiej oraz rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Lublina i okolic.

 

Ponadto w dniu dzisiejszym został ogłoszony przetarg na następny etap realizacji przedmiotowego zadania tj. na pogłębienie czaszy zbiornika głównego Zalewu Zemborzyckiego na powierzchni 280 ha oraz na budowę Centrum Edukacyjno – Operacyjnego Wód Polskich „Lublin – Zemborzyce”.


Kolejne porozumienie o współpracy w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego podpisane!!!

25 lutego br. Dyrektor RZGW w Lublinie, Agnieszka Szymula zawarła w imieniu Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, porozumienie dot. rewitalizacji Zalewu z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Środkowo - Wschodni, reprezentowanym przez Prezesa Zbigniewa Borkowskieg.

Na mocy niniejszego porozumienia strony zobowiązały się do realizacji obopólnych działań na rzecz rewitalizacji lubelskiego zbiornika, w szczególności polegających na poprawie jego stanu ekologicznego.

Spotkanie upłynęło nie tylko pod hasłem Zalewu, rozmawiano także o szerszej współpracy i działaniach dla dobra lokalnych rzek i zbiorników wodnych.

Szczegóły zakresu wzajemnych działań opublikujemy juz wkrótce!


W związku z realizacją opracowania dla zadania pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” Firma WTU Biuro Projektowo-Inżynierskie wykonało i przekazało Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Lublinie koncepcję programowo – przestrzenną wraz z przedstawieniem rozwiązań wariantowych przebudowy czaszy i budowli hydrotechnicznych zbiornika z uwzględnieniem jego funkcji i obszaru oddziaływania dla w/w zadania. Jest ono integralnym opracowaniem koniecznym dla realizacji przedsięwzięcia. Poniżej link.

Zapraszamy Szanownych Państwa do zapoznania się treścią.

Koncepcja programowo–przestrzenna dla Zalewu Zemborzyckiego. Raport realizacji BIM

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przechodzi do kolejnego etapu realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” w Lublinie

Wody Polskie w procesie przygotowawczym do realizacji niniejszego przedsięwzięcia podejmowały szereg działań umożliwiających mieszkańcom Lublina wyrażenie własnej opinii, sugestii, a także wskazania indywidualnych propozycji dotyczących rewitalizacji zbiornika.

Przeprowadzono szereg konsultacji z instytucjami, władzami rządowymi i samorządowymi oraz uczelniami wyższymi, z którymi podpisane zostały umowy oraz porozumienia o współpracy w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego. Włączono do konsultacji wszystkich mieszkańców Lublina jak również Radnych Rady Miasta i przedstawicieli wszystkich Rad Dzielnic.

Na podstawie szeregu ww. spotkań, konsultacji oraz płynących z nich wniosków Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca, podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego.

„Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg na wykonanie tej dokumentacji projektowej” mówił Przemysław Daca podczas ostatniego spotkania skupiającego instytucje współpracujące w ramach podpisanych umów i porozumień na rzecz Zalewu.

Od początku prac nad projektem i jego realizacją działa w ramach strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie zakładka „Zalew Zemborzycki”, w której umieszczane są wszystkie bieżące informacje w zakresie dotyczącym przebiegu prac nad rewitalizacją i przebudową zbiornika.

Zgodnie z założeniami projektu, liczymy na głosy mieszkańców Lublina. Do końca listopada br. na wskazanej wyżej stronie internetowej w zakładce Zalew Zemborzycki zamieszczona jest Ankieta dot. wyboru wariantu realizacji zadania. Można wypełnić ją on-line i oddać głos w jakże ważnej sprawie dla nas wszystkich – mieszkańców miasta Lublina.

Nie zamyka to jednak drogi do wyrażania swojej opinii w tej kwestii, na kolejnym etapie realizacji procesu inwestycyjnego tj. uzyskiwania decyzji środowiskowej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska mieszkańcy będą mogli nadal wypowiadać się w kwestii przedstawionych rozwiązań.

                                          Liczymy na Państwa opinię! Oddajcie swój głos!

 

                                                   Razem zrewitalizujmy Nasz Zalew!


Lubelscy Naukowcy dla Zalewu Zemborzyckiego!

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie przeprowadził szereg konsultacji dotyczących rewitalizacji i przebudowy Zalewu Zemborzyckiego. Wśród nich były konsultacje społeczne z mieszkańcami Lublina, z Radnymi Rady Miasta Lublin, przewodniczącymi Rad Dzielnic, instytucjami związanymi z Wodami Polskimi porozumieniami o współpracy w ramach rewitalizacji zbiornika oraz z lubelskimi Stowarzyszeniami Naukowo – Technicznymi.

Tym razem przyszedł czas na konsultacje z przedstawicielami środowisk naukowych Lublina.

Na mocy podpisanych umów o współpracy z lubelskimi uczelniami wyższymi (Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej) w organizowanym w dniu 4 grudnia br. spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym wyboru wariantu rewitalizacji zbiornika Zemborzyckiego, uczestniczyli delegowani przez rektorów naukowcy, stanowiący tzw. „naukowe ciało doradcze”.

W niniejszym spotkaniu uczestniczył Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca, Zastępca Prezesa WP ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś, Dyrektor Biura Prezesa WP Sergiusz Kieruzel oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w Wodach Polskich, Wojciech Skowyrski. Lubelskie RZGW reprezentowała Dyrektor Agnieszka Szymula.

Przebieg spotkania składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy to przedstawiona i omówiona, prezentacja koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji Zalewu wraz ze wszystkimi trzema opracowanymi wariantami dla jej realizacji.

Drugą część konsultacji stanowił panel dyskusyjny. Wszystkie przedstawione warianty koncepcyjne poddano szerokiej i merytorycznej dyskusji. Jej przebieg dotyczył m. in. wpływu realizacji prac rewitalizacyjnych na komponenty środowiskowo - przyrodnicze, debatowano również nad rodzajem (typem) i rolą zbiornika wstępnego, a także nad działaniami długofalowymi, po przeprowadzonych pracach budowlanych.

Jak powiedział Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich „dyskusja była bardzo owocna, zwrócono uwagę na szereg różnych, istotnych dla zadania problemów, które dotychczas nie były poruszane”.

Wszyscy zgromadzeni na konsultacjach przedstawiciele lubelskiego gremium naukowego zgodnie opowiedzieli się za koniecznością realizacji tak ważnego dla mieszkańców Lublina projektu jakim jest rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego.

„To spotkanie miało na celu wskazać kierunek naszych działań i zaprosić lubelskich naukowców do współpracy na etapie projektowania, niedługo ogłosimy przetarg na projekt i będziemy potrzebować ich wsparcia” – na zakończenie dodał Prezes Daca.


Lubelskie Wody Polskie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie Razem Dla Zalewu Zemborzyckiego

W dniu dzisiejszym, 25 listopada br. podpisaliśmy kolejne porozumienie o współpracy w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego. Dyrektor RZGW w Lublinie, Agnieszka Szymula zawarła w imieniu Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, porozumienie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie, reprezentowaną przez Dyrektora dr inż. Marka Kamolę.

Strony podpisanego dokumentu zgodnie stwierdziły, że wśród prowadzonych przez siebie zadań własnych, znajdują wspólne cele i zadania, w których osiągnięciu pomóc może nawiązanie bezpośredniej współpracy. Niniejsze porozumienie jest jednocześnie potwierdzeniem woli podjęcia partnerstwa, zmierzającego do współpracy w wykorzystaniu posiadanego przez Strony potencjału merytorycznego jak również infrastrukturalnego w celu jak najlepszego wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego dla celów przyrodniczych oraz turystycznych, a przy tym także dla dobra wszystkich mieszkańców Lublina.

 

Ponadto w siedzibie naszego RZGW miało miejsce następne spotkanie z cyklu organizowanych przez lubelskie Wody Polskie szerokich konsultacji, dotyczących projektu „Rewitalizacji i przebudowy Zalewu Zemborzyckiego”. Uczestnikami spotkania konsultacyjnego byli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz lubelskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.

Podczas spotkania zaprezentowano wariantowe koncepcje dla realizacji niniejszego projektu. Wszystkie przedstawione warianty poddano szerokiej i merytorycznej dyskusji, której przebieg dot. przede wszystkim wpływu realizacji prac budowlanych na wybrane komponenty środowiskowo - przyrodnicze, głównie na zbiorowiska leśne będące w zlewni zbiornika Zemborzyckiego jak i na zespół ichtiofauny. Wstępnie ustalono, że przy pracach na napełnionym zbiorniku oddziaływanie nie będzie znaczące. W przypadku prac na zbiorniku opróżnionym, dużym problemem logistycznym może okazać się zagospodarowanie pogłowia ryb szacowanego na ok 200 ton. Rozważania konsultacyjne dotyczyły również potencjalnego zagospodarowania wybranych osadów dennych, logistyki transportu oraz ich wykorzystania.

Podsumowując dzisiejsze spotkanie można śmiało stwierdzić, iż wszystkie jego strony wypowiadały się jednogłośnie za koniecznością przeprowadzenia rewitalizacji Zalewu w celu naprawy jego stanu technicznego i ekologicznego tak, by mógł służyć mieszkańcom Lublina przez wiele lat.


Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych

Za nami kolejne już konsultacje w sprawie rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego. Tym razem w dniu 20 listopada br. spotkaliśmy się w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej z lubelskimi Stowarzyszeniami Naukowo – Technicznymi.  

W trakcie konsultacji przedstawiciele Stowarzyszeń mieli możliwość zapoznania się z opracowanymi propozycjami wariantowymi dla realizacji zadania. Podczas merytorycznej dyskusji, padło wiele pytań, cennych uwag i propozycji rozwiązań. Jak powiedziała Agnieszka Szymula Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie: „ Wszystkie z nich dały nam ogląd na sprawę z nieco innej strony, otworzyły szersze horyzonty tematyczne, które są ogromnie cenne dla całego procesu przeprowadzenia rewitalizacji”.  

 „Na podstawie wniosków z dzisiejszych konsultacji opracujemy wspólne stanowisko dotyczące realizacji niniejszego zadania i przekażemy je Wodom Polskim” na zakończenie dodał  gospodarz spotkania Janusz Kobylański, Prezes NOT.

Ze strony RZGW w Lublinie udział w spotkaniu wzięli: Marcin Kolejko – ekspert ds. rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego oraz Piotr Rębacz – kierownik Wydziału Inwestycji.

 

Konsultacje społeczne dot. rewitalizacji i przebudowy Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie

       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, zgodnie z przyjętymi założeniami projektu pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” przystąpił  do kolejnego etapu mającego na celu zapoznanie mieszkańców Lublina z propozycjami wariantów koncepcyjnych realizacji całego przedsięwzięcia.

W dniu 25 października br.  przeprowadziliśmy na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL  szerokie Konsultacje społeczne z mieszkańcami Lublina dotyczące opracowanych rozwiązań dla powyższego zadania.

Jak powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca „jesteśmy w pełni transparentni, tę inwestycję zrobimy dla Państwa i z Państwem. Liczę na Państwa zdania i sugestie”.

Podczas Konsultacji społecznych przedstawiciele firmy WTU – wykonawcy koncepcji programowo – przestrzennej niniejszego przedsięwzięcia przedstawili  i szczegółowo  omówili  wszystkie trzy warianty  dla przebiegu rewitalizacji zbiornika, które w drugiej części spotkania zostały  poddane do szerokiej i merytorycznej dyskusji.  Mieszkańcy Lublina z ogromnym  zainteresowaniem  i zaangażowaniem  stawiali szereg ciekawych i ważnych dla zadania pytań, uzupełniając swoje wypowiedzi o indywidualne sugestie i uwagi.  Padało wiele pytań dotyczących samej koncepcji rewitalizacji oraz jej rozwiązań wariantowych.

Znaczna część głosów była za wyborem  III wariantu realizacji rewitalizacji i przebudowy Zalewu Zemborzyckiego. Niniejszy wariant zakłada  konieczność wybrania zarówno osadów nowożytnych jak i torfowych, przebudowę  zapory czołowej wraz z jazem (upusty denne, przesłona szczelinowa, ubezpieczenie skarpy odwodnej), budowę przepławki dla ryb oraz budowę zbiornika wstępnego sedymentacyjno – biofiltracyjnego.

W Konsultacjach społecznych uczestniczyli m. in.: Przemysław Daca - Prezes PGW Wody Polskie, Grzegorz Szymoniuk – Dyrektor ds. Powodzi i Suszy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Sergiusz Kieruzel -Dyrektor Biura Prezesa PGW Wody Polskie, Agnieszka Szymula - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Barbara Wróbel – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Emilia Flis – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, przedstawiciele i pracownicy uczelni wyższych oraz  instytucji współpracujących z Wodami Polskimi  w ramach podpisanych umów i porozumień odnoszących się do prac nad rewitalizacją Zalewu.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować  wszystkim uczestnikom spotkania, którym los Naszego Zalewu nie jest obojętny.

 

Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie - Spotkanie z Radnymi Rady Miasta Lublin oraz Przedstawicielami Rad Dzielnic

W dniu 21 października br. PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie zorganizował na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS spotkanie konsultacyjne z Radnymi Rady Miasta Lublin oraz przedstawicielami Rad Dzielnic. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z propozycjami wariantów koncepcyjnych realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego”.  Podczas konsultacji przedstawione zostały i szczegółowo  omówione wszystkie wariantowe rozwiązania dla realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Spotkanie zakończyło się szeroką i merytoryczną dyskusją dot. wyboru najkorzystniejszego dla mieszkańców Lublina wariantu  przeprowadzenia całego zadania.  

 

Lubelskie Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziłania skutkom suszy, w tym konsultacje społeczne nad projektem koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego" w Lublinie

30 września br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach półrocznych konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. To najważniejszy etap realizowanego przez Wody Polskie strategicznego projektu pod nazwą Stop suszy!

W spotkaniu uczestniczyli m. in.: Prezes Wód Polskich – Przemysław Daca, Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Paweł Ciećko, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej  i Żeglugi Śródlądowej, Krajowego i Regionalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz  przedstawiciele  władz rządowych i samorządowych  z Lublina i regionu. 

Susza hydrologiczna poważnie zagraża aż 1/3 woj. lubelskiego. Podczas konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), zwracano uwagę, że obok niezbędnych działań zmierzających do magazynowania wody, równie ważne jest lepsze zarządzanie obiektami wodnymi oraz urządzeniami hydrotechnicznymi.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie planuje 5 kluczowych inwestycji w obrębie województwa lubelskiego. Wszystkie te przedsięwzięcia dotyczą szeroko rozumianej konserwacji istniejących obiektów hydrotechnicznych. Jedną z bardziej znaczących inwestycji jest realizacja zadania pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” w Lublinie.

„Wpisaliśmy do Programu Stop suszy jak i Programu Rozwoju Retencji, rewitalizację i przebudowę zbiornika Zalewu Zemborzyckiego. Jesteśmy transparentni, chcielibyśmy przedyskutować z Państwem wyniki naszego opracowania. Została przygotowana koncepcja programowo – przestrzenna, mamy trzy warianty, które poddamy społecznym konsultacjom. Robimy to dla wszystkich Państwa, dla mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny” – wskazał Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie.

Wykonawca koncepcji programowo-przestrzennej dotyczącej rewitalizacji i przebudowy zbiornika – firma WTU, zaprezentował rozwiązania wariantowe przebudowy czaszy i budowli hydrotechnicznych zbiornika z uwzględnieniem jego funkcji i obszaru oddziaływania.

Kluczowe funkcje zbiornika to zagwarantowanie w korycie rzeki Bystrzycy przepływu nienaruszalnego, rezerwuar (retencja) wody, zasilanie podziemnego zbiornika wody pitnej, pobór wody na potrzeby Elektrociepłowni Wrotków, zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla miasta Lublina, miejsce rekreacyjno-sportowe, gospodarka rybacka.

Aktualny stan zbiornika wskazuje na jego znaczną degradację – zarówno pod względem technicznym jak i przyrodniczym i bez podjęcia określonych działań będzie ulegał dalszemu pogorszeniu. Największymi zagrożeniami są braki konstrukcyjne budowli, tym samym niezbędne do realizacji są prace w obrębie zapory czołowej oraz czaszy zbiornika. W celu umożliwienia migracji ryb zostanie wybudowana seminaturalna przepławka.

Znaczącym problemem Zalewu Zemborzyckiego jest wypłycanie zbiornika, znaczny dopływ biogenów ze źródeł rolniczych, w związku z charakterem zagospodarowania zlewni bezpośredniej zbiornika oraz sinicowe zakwity wód zbiornika, którym sprzyjają istniejące uwarunkowania termiczne i troficzne.

Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji i odbudowy zbiornika obejmuje działania naprawcze w formie wariantowej, których celem jest zwiększenie głębokości i objętości zbiornika, usunięcie osadów zbiornikowych, stanowiących jedno z potencjalnych źródeł biogenów, zmniejszenie ryzyka potencjalnych zakwitów sinicowych wód, poprawa bezpieczeństwa pracy zbiornika.

 

wtu2019

Do pobrania: Prezentacja "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego" (.ppt 164Mb)Kolejne umowy o współpracy w zakresie publicznego wykorzystania lubelskiego Zalewu Zemborzyckiego podpisane !!!!

W dniach 23 i 24 września br. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Agnieszka Szymula, zawarła w imieniu Prezesa Wód Polskich – Przemysława  Dacy, umowy o współpracy z lubelskimi uczelniami - Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej  oraz z Uniwersytetem Przyrodniczym.

Zakres niniejszych umów dotyczy wymiany wzajemnych doświadczeń w ramach realizacji zamierzeń i zadań  o charakterze naukowym  i gospodarczym, a także prowadzeniu badań naukowych mających na celu, w szczególności, prace związane z rewitalizacją Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie.

Ze strony UMCS  porozumienie podpisał prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, a Uniwersytet Przyrodniczy reprezentował prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk.


 

Podpisanie umowy o współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego

 

 

 
W  dniu 17 września br. w imieniu Prezesa Wód Polskich - Przemysława Dacy,  umowę o współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną w Lublinie,  którą reprezentował Prezes Stowarzyszenia Janusz Kobylański, podpisała Agnieszka Szymula – Dyrektor lubelskiego RZGW. Zakres niniejszej umowy obejmuje podjęcie obopólnych działań dot. wymiany wzajemnych doświadczeń i wzmacniania potencjału Stron w ramach realizacji wspólnych zamierzeń w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej w szczególności przy rewitalizacji i przebudowie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. Każda z powyższych stron zadeklarowała swoje zaangażowanie i wkład merytoryczny w prace nad realizacją zadania.  
 
17 września 2019 r. - konsultacje II: "REWITALIZACJA I PRZEBUDOWA ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO"
 We wtorek, 17 września  w siedzibie lubelskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej miało miejsce drugie spotkanie konsultacyjne, zrealizowane zgodnie z podpisanymi porozumieniami w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego oraz procedurami wynikającymi z założeń projektu  pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy WTU Sp. z o. o. -  wykonawcy koncepcji programowo – przestrzennej dla powyższego zadania,  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentował Grzegorz Szymoniuk – Dyrektor ds. Powodzi i Suszy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.  

Wykonawca zadania, szeroko omówił stan zaawansowania prac w oparciu m. in. o wizje w terenie, prace geodezyjne oraz obliczenia hydrauliczne. Jednym z głównych punktów spotkania była prezentacja i analiza  wariantowych rozwiązań  dotyczących obiektów zapory czołowej wraz z jazem, czaszy zbiornika, projektu budowy zbiornika wstępnego oraz refulacji osadów dennych. Konsultacje zakończyły się szeroką dyskusją dot. wyboru najkorzystniejszego wariantu rewitalizacji i przebudowy zbiornika.

Uczestnikami spotkania byli także: dr Tomasz Lenard -  hydrobiolog KUL, Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie, dr Arkadiusz Iwaniuk – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Paweł Gilowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Janusz Kobylański – Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej, Jerzy Leus – Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie, a także delegowane osoby z  Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Lublinie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie oraz Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Lublin.


 
 
W czwartek, 25 lipca w siedzibie lubelskiego RZGW miało miejsce pierwsze spotkanie konsultacyjne, zrealizowane zgodnie z podpisanymi porozumieniami w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego oraz procedurami wynikającymi z założeń projektu  pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego”. W spotkaniu uczestniczyli - Andrzej Bobka – Prezes oraz Kamil Banaszek – Kierownik projektu z firmy WTU Sp. z o. o. – główni wykonawcy koncepcji programowo – przestrzennej dla powyższego zadania oraz przedstawiciele instytucji, a także inwestora, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zaangażowanych w rewitalizację zbiornika.

Podczas spotkania omówione zostały m. in.: stan zaawansowania działań, zaprezentowano dane uzyskane na podstawie wykonywanych prac geodezyjno – pomiarowych. Jak podkreślił prezes Bobka –„Celem i zakresem opracowania jest wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” wraz z przedstawieniem rozwiązań wariantowych przebudowy czaszy i budowli hydrotechnicznych zbiornika z uwzględnieniem jego funkcji i obszaru oddziaływania. Kierownik projektu -  przedstawił szczegółowe informacje z dotychczas zrealizowanych prac. Jak powiedział –„Pomierzono geodezyjnie przekroje poprzeczne w wyznaczonych miejscach celem prawidłowego zaimplementowania kształtu koryt oraz zbiornika w dwuwymiarowym modelu hydraulicznym. Ponadto zreferowano propozycje wstępnych wariantów technicznych dla rozwiązań koncepcyjnych, a także dokonana została analiza planu zagospodarowania terenu.

Spotkanie zakończyło się dyskusją w tematyce przedstawionych treści, padły także propozycje w zakresie realizacji koncepcji rewitalizacji Zalewu. Jak powiedziała Agnieszka Szymula – Dyrektor RZGW w Lublinie  – „Wszystkie strony były zgodne co do najważniejszych punktów przyszłego funkcjonowania zbiornika i pełnienia przez niego najważniejszych funkcji takich jak: rekreacyjnej, retencyjnej  oraz przeciwpowodziowej. Ważnym aspektem w procesie rewitalizacji, o którym musimy pamiętać  jest jego odmulenie i utrzymanie stanu porewitalizacyjnego przez długie lata”. – dodała na zakończenie Szymula.

Uczestnikami dzisiejszych konsultacji byli także:  dr hab. Magdalena Staniszewska – Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL, Zdzisław Strycharz – Dyrektor Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Lublin, Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Irmina Nikiel – Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dr Arkadiusz Iwaniuk – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Jerzy Leus – Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie, a także delegowane osoby z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Lublinie. 


INFORMACJA

dot. stanu realizacji koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego”

                Na dzień 24.06.2019 r. firma WTU Sp. z o.o. w Krakowie zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym wykonała następujące prace dot. w/w opracowania:

 1. skaning laserowy czaszy, zapory czołowej i przyległych terenów zbiornika wraz z korytem rzeki Bystrzyca powyżej i poniżej zbiornika;
 2. pomiary geodezyjne terenu j.w.;
 3. pomiary batymetryczne czaszy zbiornika;
 4. przekroje dolinowe rzeki Bystrzycy powyżej i poniżej Zalewu Zemborzyckiego;
 5. wykonano zdjęcia lotnicze (Lotniczy Pomiar Fotogrametryczny przy wykorzystaniu bezzałogowego statku lotniczego) w wysokiej rozdzielczości, pozwalające na wykonanie ortofotomapy obszaru projektu w rozdzielczości 10 cm;
 6. na podstawie uzyskanych pomiarów wygenerowano DTM (digital terrain model) – numeryczny model terenu istniejącego na potrzeby sporządzenia modelu BIM (przetworzono dane pomiarowe skaningowe (aerotriangulacja, georeferencja, filtracja danych, uzyskanie NMPT));
 7. pozyskano z GUGiK materiały (numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu, mapę topograficzną oraz bazy danych obiektów topograficznych), służące do wykonania modelu BIM oraz weryfikacji dokonanych pomiarów;
 8. wyznaczono obszar zlewni oraz wykonano obliczenia hydrologiczne metodami empirycznymi, celem wyznaczenia przepływów charakterystycznych na potrzeby modelowania hydraulicznego;
 9. sporządzono warstwy geoprzestrzenne dot. danych ewidencyjnych (GIS);
 10. wykonano wizję terenową dot. obszaru przedmiotowego zadania;

Roboty konserwacyjne na zbiorniku Zalew Zemborzycki w mieście Lublin

 W związku z koniecznością przeprowadzenia corocznej konserwacji zb. Zalew Zemborzycki Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Lublinie informuje:

 1. W dniu 29.05.2019 r. pracownicy tut. Nadzoru przeprowadzili kontrolę robót konserwacyjnych prowadzonych na zb. Zalew Zemborzycki.
 2. W dniu 27.05.2019 r. w Zarządzie Zlewni w Zamościu przeprowadzono przetarg na wykonanie robót pn.: „Konserwacja urządzeń hydrotechnicznych zbiornika Zalew Zemborzycki na terenie miasta Lublin - 3 etapy”. Wykonawcą robót została firma Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Puławach, Dęblińska 2, 24-100 Puławy. W związku ze znacznym porostem, dużym zakresem konserwacji oraz terminem pierwszego pokosu do 14.06.2019 r. – ETEP I, teren budowy przekazano w dniu dzisiejszym, tj. 28.09.2019 r. - wykonawca rozpoczął roboty. Ponadto informujemy, że drugi pokos - ETAP II zostanie wykonany w dniach od 09.07. 2019 r. do 19.07.2019 r., natomiast ETAP III planowany jest pomiędzy 01.10.2019 r.,  a  11.10.2019 r.
 3. W dniu 20.05.2019 r. pracownicy Wydziału Koordynacji Inwestycji RZGW Lublin oraz Nadzoru Wodnego w Lublinie wraz  z przedstawicielami firmy WTU Kraków Sp. z o.o. brali udział w okazaniu terenu w związku  z opracowaniem koncepcji programowo - przestrzennej pn.: "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego".
 4. W dniach 15.05.2019 r. – 17.05.2019 r. pracownicy tut. Nadzoru uczestniczyli w sprzątaniu zb. Zalew Zemborzycki organizowanym przez RZGW w Lublinie oraz Miasto Lublin.
 5. W dniu 30.04.2019 r. przeprowadzono kontrolę obiektu pod kątem ilości zalegających przy zbiorniku śmieci oraz sporządzono wstępny przedmiar dotyczący planowanych robót konserwacyjnych. Następnie sporządzono kosztorys inwestorski na przeprowadzenie robót konserwacyjnych pn.: „Konserwacja urządzeń hydrotechnicznych zbiornika Zalew Zemborzycki na terenie miasta Lublin - 3 etapy”.

 


Na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Pani Agnieszki Szymuli, Wojewoda Lubelski potwierdził decyzją z dnia 8 października 2018 roku, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od dnia 1 stycznia 2018 r. reprezentuje i wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód rzeki Bystrzycy i Zalewu Zemborzyckiego oraz gruntów pokrytych tymi wodami.


Na skutek tych regulacji Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca podjął decyzję o rewitalizacji i przebudowie  Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie, co skutkowało powołaniem przez Prezesa     w dniu 29 marca br. Zespołu do spraw „Przejęcia, rewitalizacji i przebudowy Zalewu Zemborzyckiego”.


Przetarg na wykonanie dokumentacji programowo – przestrzennej dla zadania pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” ogłoszono w dniu 16 kwietnia 2019 roku. Do przetargu zgłosił się jeden wykonawca.


W wyniku dalszych prac zespołu w dniu 29 kwietnia br. opracowano i przedłożono Prezydentowi Miasta Lublin propozycje rozgraniczeń nieruchomości i innych regulacji mających na celu ostateczne przeniesienie zarządu nad przedmiotowym zbiornikiem do struktury własności Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wody Polskie.


Kolejnym etapem było podpisanie pod koniec kwietnia br. porozumienia o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Zakres niniejszego porozumienia obejmuję wymianę wzajemnych doświadczeń w ramach realizacji zamierzeń o charakterze naukowym i gospodarczym, a także prowadzenia badań naukowych mających na celu prace związane z rewitalizacją Zalewu Zemborzyckiego.


Oferta na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” została sprawdzona pod względem formalnoprawnym.

Podpisanie umowy z wykonawcą WTU Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kołodziejska 18a, na kwotę 264 450 pln brutto odbyło się 15 maja br. w siedzibie RZGW w Lublinie.

W  dniu 15 maja br. w imieniu Prezesa Wód Polskich,  porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, Okręgową Stacją Chemiczną w Lublinie oraz Okręgowym Związkiem Wędkarskim w Lublinie podpisała Agnieszka Szymula – Dyrektor lubelskiego RZGW. Każda z powyższych stron zadeklarowała swoje zaangażowanie i szeroką współpracę w zakresie rewitalizacji  i przebudowy Zalewu.

Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie była również tematem konferencji, zorganizowanej w dniu 20 maja br. przez PGW Wody Polskie, RZGW w Lublinie, której współorganizatorem był Katolicki Uniwersytet Lubelski,  Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych. Spotkanie prowadzone było przez Dyrektora Biura Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Sergiusza Kieruzela. Wypracowane zostało wspólne porozumienie  z władzami Lublina  i regionu, zwieńczone podpisaniem porozumień  o współpracy w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu. Ze strony Wód Polskich porozumienie podpisał Przemysław Daca – Prezes WP, po drugiej stronie Minister Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski, Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin oraz Arkadiusz Iwaniuk – Dyrektor RDOŚ i Paweł Gilowski – Prezes WFOŚiGW.