Czym są usługi wodne?

Usługi wodne to rodzaj korzystania z wód. Polegają one na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego, zwykłego i szczególnego korzystania z wód.

Które usługi wodne podlegają opłacie?

Opłacie za usługi wodne podlegają następujące rodzaje usług wodnych:

1)  pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;

2)  wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

3)  odprowadzanie do wód:

 •  wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
 •  wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;

4)  pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;

5)  wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.

Opłatę za usługi wodne ponosi się  także za szczególne korzystanie z wód polegające na:

 • wydobywaniu z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 • zmniejszeniu naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Szczegółowe omówienie zasad ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, rozpatrywania reklamacji i określania jej wysokości w drodze decyzji zawiera materiał pomocniczy dla gmin (kliknij, by przeczytać). Wzór oświadczenia podmiotu obowiązanego do ponoszenia tej opłaty znajduje się w BIP Wód Polskich (kliknij, by pobrać).

Kto ustala opłatę za usługi wodne i w jakim terminie należy ją uiścić?

Opłatę za usługi wodne, z wyjątkiem opłaty za  zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, ustala właściwy Zarząd Zlewni będący jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej: Zarząd Zlewni PGW WP).

Opłata za usługi wodne składa się z opłaty stałej i zmiennej, choć nie każda usługa wodna podlega obu rodzajom opłaty.

Opłatę stałą ustala  się raz w roku w formie informacji rocznej zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty i przekazuje podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne. Opłatę tę podmiot wnosi na rachunek PGW WP w 4 równych ratach kwartalnych nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

Opłatę zmienną ustala się po zakończeniu każdego kwartału w formie informacji zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty i przekazuje podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne. Opłatę tę podmiot wnosi na rachunek PGW WP w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji. 

Jak ustala się opłatę stałą?

Podstawę ustalenia opłaty stałej stanowi pozwolenie wodnoprawne lub pozwolenie zintegrowane. Wysokość opłaty stałej ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach i odpowiednio w zależności od rodzaju usługi wodnej - maksymalnej ilości możliwych do pobrania wód,  wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzanych  do wód - wód opadowych lub roztopowych albo wód pochodzących z odwodnienia gruntów, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym.

Opłaty stałej nie ponosi się za:

 • pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz do celów elektrowni wodnych.
 • wprowadzanie do wód lub do ziemi wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni,
 • wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.

Od czego zależy wysokość opłaty zmiennej?

Wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne zależy od faktycznego zakresu korzystania z wód w okresie rozliczeniowym, co oznacza, że wysokość opłaty za:

 • pobór wód - zależy od ilości pobranych wód, rodzaju wód (podziemne lub powierzchniowe) oraz celu poboru wód,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - zależy od rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości, rodzaju ścieków, a w przypadku wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni – od temperatury tych wód,
 • odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast – zależy od ilości odprowadzonych wód oraz od istnienia urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych,
 • za wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu – zależy od ilości wydobytego kamienia, żwiru, piasku lub innych materiałów albo wyciętej trzciny lub wikliny.

 

Co stanowi podstawę ustalenia opłaty zmiennej?

Zarząd Zlewni PGW WP ustala opłatę zmienną na podstawie danych zawartych w oświadczeniach składanych przez podmioty korzystające z usług wodnych. Wypełnione oświadczenia należy składać do właściwego Zarządu Zlewni PGW WP w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać  oświadczenia, zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej PGW WP https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne.html

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub złożenia oświadczenia zawierającego dane niezgodne ze stanem faktycznym Zarząd Zlewni PGW WP ustala opłatę na podstawie danych pozyskanych w wyniku kontroli gospodarowania wodami lub na podstawie przeglądu pozwoleń wodnoprawnych.

Czy każda ustalona opłata podlega uiszczeniu?

Opłata za usługi wodne ustalona w wysokości nieprzekraczającej 20 zł nie podlega uiszczeniu, a Zarząd Zlewni PGW WP nie przekazuje podmiotowi korzystającemu z usług wodnych informacji ustalającej taką opłatę. 

Czy ustaloną wysokość opłaty za usługi wodne można podważyć?

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację ustalającą opłatę za usługi wodne, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty.

Jak przebiega procedura reklamacyjna?

Reklamację należy złożyć do Zarządu Zlewni PGW WP w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku  wniesienia opłaty. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w  terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W przypadku uznania reklamacji Zarząd Zlewni PGW WP przekazuje podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne nową informację, zawierającą także sposób obliczenia opłaty za usługi wodne, a w terminie 14 dni od dnia jej przekazania zwraca różnicę między wniesioną wysokością opłaty za usługi wodne, a wysokością opłaty za usługi wodne wynikającą z nowej informacji.

W przypadku nieuznania reklamacji Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP określa wysokość opłaty za usługi wodne w drodze decyzji, od której podmiotowi korzystającemu z usług wodnych przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jak często można złożyć reklamację?

Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym, tj. w przypadku opłaty stałej raz w roku, a w przypadku opłaty zmiennej raz w kwartale.

Jakie są skutki nieuiszczenia ustalonej opłaty?

Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne nie dokona w terminie wpłaty raty opłaty stałej lub wpłaty opłaty zmiennej, Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP określa wysokość opłaty w drodze decyzji. Nieuiszczona opłata za usługi wodne, której wysokość została określona w decyzji administracyjnej, podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Akty prawne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. poz. 2502)